Potkejme se
Cejl 511/43, 602 00 Brno
Napište nám
ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si
+420 777 076 777
Poptat služby

Biologické hodnocení

  • Dolní Čermná

investor: Povodí Labe, státní podnik

lokalita: vodní koryto Čermná

Předmětem záměru je těžení nánosů, rekonstrukce, úpravy a zkapacitnění koryta vodního toku Čermná. Z biologického hodnocení vyplynulo, že nedojde k likvidaci biologicky cenných biotopů. Přímé narušení biotopů bude pouze na lokální úrovni a dotkne se ve větší míře dřevinné doprovodné vegetace (biotop hnízdících ptáků) a přírodě blízkých úseků Čermné (společenstva ryb a makrozoobentosu).

    

Potkejme se Cejl 511/43, 602 00 Brno
Napište nám ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si +420 777 076 777