Potkejme se
Cejl 511/43, 602 00 Brno
Napište nám
ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si
+420 777 076 777
Poptat služby

Biologické průzkumy a monitoring

  • Monitoring území v Děčíně

investor: Ředitelství vodních cest ČR

lokalita: Děčín, Ústí nad Labem

Monitoring území mezi Ústím nad Labem a státní hranicí se SRN probíhá v souvislosti s přípravou záměru na zlepšení plavebních podmínek. V roce 2017 byl naší firmou zajištěn průzkum vážek, botanický průzkum náplavů včetně rozboru zrnitosti substrátu, hydrobiologický průzkum a pasportizace obnaženého dna a břehů.

    

    

  • Monitoring v Přelouči

investor: Ředitelství vodních cest ČR

lokalita: Přelouč

Monitoring probíhá v souvislosti s přípravou záměru plavebního kanálu v Přelouči. Mezi sledované oblasti zajišťované naší společností v roce 2017 patřil monitoring invazních druhů rostlin, monitoring vývoje vegetace zatravňovaných polí a ploch pod VN na Slavíkových ostrovech, monitoring vážek, rybího společenstva, makrozoobentosu, botanický monitoring a obecný zoologický screening.

  • Vrchlice v Kutné Hoře

zadavatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

lokalita: Kutná Hora

Biologický průzkum byl proveden z důvodu zhodnocení biodiverzity a ekologické stability zájmového území koryta Vrchlice v Kutné Hoře pro projekt revitalizace toku a včetně protipovodňových opatření.

    

  • Průzkumy v Poříčanech

zadavatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

lokalita: Poříčany

V rámci projektu dojde k výstavbě souboru protipovodňových liniových opatření podél vodního toku Šembera. Botanický a zoologický průzkum byl koncipován tak, aby podchytil všechny druhy s užší vazbou na řešené území – území výstavby protipovodňových opatření a potenciálně ovlivněné okolí. Bylo provedeno vyhodnocení vlivu na zjištěné zvláště chráněné druhy a jejich biotop včetně návrhu případných ochranných opatření. 

  

  • Obchvat Blučiny

investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

lokalita: Blučina

Průzkumy sloužily jako podklad pro zpracování dokumentace EIA pro obchvat obce Blučiny. Byly realizovány průzkumy se zaměřením na bezobratlé, obojživelníky, plazy, ptáky, makroskopické vodní bezobratlé, a na flóru.

  

  

  • Optimalizace železniční trati Litoměřice – Střekov

investor: SŽDC, s.o.

lokalita: Litoměřice – Ústí nad Labem

V rámci připravovaného oznámení EIA byl v předmětném území uskutečněn biologický průzkum. Účelem průzkumu bylo zachycení jarního a letního aspektu výskytu rostlin a živočichů v území potenciálně dotčeném záměrem v úseku od Litoměřic po Ústí nad Labem podél stávající železniční trati, resp. v jejím přilehlém okolí a následné vyhodnocení vlivů spojených s realizací záměru.

    

  

  • Monitoring mlžů

investor: Ředitelství vodních cest ČR

lokalita: Hněvkovice

Cílem monitoringu bylo zjistit druhovou skladbu a početnosti populací velkých mlžů na místech, kde probíhaly prohrábky dna a pomístní úpravy břehů, a porovnat tento stav se situací před realizací stavby, tj. se zprávou z transferu velkých mlžů z roku 2014. Realizace monitoringu velkých mlžů po dokončení stavby byla jednou z podmínek pro udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů velevrub malířský, velevrub tupý a škeble rybničná.

  

  • Zajištění škod jako důsledku antropogenní činnosti

investor: ELRON CZ s.r.o.

lokalita: Horní Bříza – Hornobřízské oprámy

Průzkumy lokalit byly provedeny v průběhu léta 2017 za účelem vyhodnocení biologického potenciálu jednotlivých ploch se zaměřením na zvláště chráněné druhy. Provedeny byly průzkumy zaměřené především na vyšší rostliny, ptáky a savce. Celková přírodovědná hodnota oprámů je zejména díky zůstatkové vodní ploše a místy odhaleném podloží velmi vysoká, a to i přes kontaminaci prostředí.

  

  

Potkejme se Cejl 511/43, 602 00 Brno
Napište nám ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si +420 777 076 777