Potkejme se
Cejl 511/43, 602 00 Brno
Napište nám
ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si
+420 777 076 777
Poptat služby

Další projekty

  • Zpracování odborného posudku

zadavatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

lokalita: Luka nad Jihlavou

Na základě předběžného návrhu přírodě blízkých protipovodňových opatření na třech lokalitách katastru obce Luka nad Jihlavou byl zpracován odborný posudek, který popisuje vlivy záměru na přírodní a přírodě blízké biotopy a obsahuje také soubor doporučení k eliminaci či minimalizaci těchto vlivů na biotopy. Součástí návrhu je i popis změn v území, které mohou přispívat k posílení přirozených funkcí krajiny dosažených realizací navržených opatření.

    

  • Dílčí část studie odtokových poměrů včetně návrhu PPO

zadavatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

lokalita: povodí Rožanského potoka

Zpracovaná dílčí část studie odtokových poměrů byla vypracována jako rešerše z analýzy Nálezové databáze ochrany přírody, analýzy předmětného území z pohledu možného střetu s lokalitami Natura 2000, zvláště chráněnými územími, přírodními parky, významnými krajinnými prvky, skladebnými prvky nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability, biosférickými rezervacemi UNESCO, mokřady chráněné v rámci Ramsarské smlouvy, památnými stromy; a z popisu migračních bariér.

  • Biologická rešerše ve vybraných povodích Sázavy

zadavatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

lokalita: povodí Sázavy

Byla vypracována rešerše z analýzy Nálezové databáze ochrany přírody, analýzy předmětného území z pohledu možného střetu s lokalitami Natura 2000, zvláště chráněnými územími, přírodními parky, významnými krajinnými prvky, skladebnými prvky nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability, biosférickými rezervacemi UNESCO, mokřady chráněné v rámci Ramsarské smlouvy, památnými stromy; a z popisu migračních bariér.

Potkejme se Cejl 511/43, 602 00 Brno
Napište nám ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si +420 777 076 777