Potkejme se
Cejl 511/43, 602 00 Brno
Napište nám
ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si
+420 777 076 777
Poptat služby

Dendrologický průzkum

  • Inventarizace dřevin v Poříčanech

zadavatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

lokalita: Poříčany

V rámci projektu dojde k výstavbě souboru protipovodňových liniových opatření podél vodního toku Šembera. Inventarizace dřevin byla provedena v linii navrhované protipovodňové ochrany v šířce cca 10-15 m. Výstupem byla textová zpráva, včetně situačního výkresu se zákresem dřevin a přehledná tabulka.

    

  • Optimalizace železniční trati Litoměřice – Střekov

investor: SŽDC, s.o.

lokalita: Litoměřice – Ústí nad Labem

V rámci připravovaného oznámení EIA byly v předmětném území uskutečněny průzkumy, včetně dendrologického průzkumu. Účelem dendrologického průzkumu bylo provedení inventarizace dřevin v úseku od Litoměřic po Ústí nad Labem podél stávající železniční trati, resp. v jejím přilehlém okolí, a následné vyhodnocení a identifikace dřevin, které svou lokalizací a charakterem kolidují se záměrem (s vlastní výstavbou záměru či s dopravně-bezpečnostními hledisky). Konečným cílem bylo sestavit dokumentaci sloužící jako příloha žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.

  

  

  • D52 VD Nové Mlýny – Bavory

investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

lokalita: okres Břeclav

V rámci plnění zakázky byl zpracován doplňující podklad pro určení rozsahu dřevin, které bude nutné před zahájením dílčích staveb dálnice D52 odstranit. Dendrologický průzkum byl zaměřen pouze na dřeviny rostoucí mimo les.

    

Potkejme se Cejl 511/43, 602 00 Brno
Napište nám ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si +420 777 076 777