Potkejme se
Cejl 511/43, 602 00 Brno
Napište nám
ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si
+420 777 076 777
Poptat služby

Ekodozor

  • Ekodozor - Rekreační přístav Petrov

investor: Ředitelství vodních cest ČR

lokalita: Baťův kanál u Petrova

Realizace výstavby záměru byla od zahájení prací pod pravidelnou kontrolou biologického dohledu, tzv. ekodozoru. Naše společnost převzala biologický dozor nad stavbou v dubnu 2015. Stavbu pravidelně navštěvoval Mgr. Martin Kincl (autorizace k provádění biologického hodnocení ve smyslu §67 podle §45i zákona), který svým odborným dohledem zajišťoval nekonfliktní průběh realizace záměru a garanci řádného provedení navržených a přijatých opatření. Pravidelná kontrola ekodozoru probíhala nejen na ploše samotného přístaviště, ale i přilehlém okolí. Jednalo se přednostně o protější břeh v dotčeném úseku Baťova kanálu, dále ploch, které byly určeny k dočasnému uložení materiálu z výkopů a ploch orné půdy, na které byl vyvezen bahnitý sediment z Baťova kanálu. Po celý průběh stavby nebyly zjištěny žádné nedostatky, práce byly prováděny podle harmonogramu stavby, ekodozor byl předem informován o zásazích, které by mohly být v konfliktu se zákonem č. 114/1992 Sb. Správce stavby, technický dozor stavby a zhotovitel stavby plnili doporučení ekodozoru a dohlíželi na včasné zasypávání kaluží a vyjetých kolejí po těžké technice, proto v prostoru nevznikly žádné vhodné podmínky pro vývoj obojživelníků.

  • Ekodozor vodních staveb pro dokončení vltavské vodní cesty v úseku VD Hněvkovice – Týn nad Vltavou

investor: Ředitelství vodních cest ČR

lokalita: řeka Labe v úseku VD Hněvkovice až Týn n. L.

Záměr představuje především realizaci dolní rejdy plavební komory VD Hněvkovice, výstavbu plavební komory u jezu Hněvkovice o užitných rozměrech 45x6 m, modernizaci jezu Hněvkovice a zajištění plavebních hloubek ve zdrži VD Kořensko v délce cca 3 000 m (prohrábky). Biologický dozor je realizován především z důvodu výskytu zvláště chráněných druhů, do jejichž biotopu realizace záměru zasahuje (zejména kriticky ohroženého druhu velevrub malířský (Unio pictorum) a silně ohroženého druhu velevrub tupý (Unio crassus), ale i dalších potenciálně dotčených druhů).

Potkejme se Cejl 511/43, 602 00 Brno
Napište nám ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si +420 777 076 777