Potkejme se
Cejl 511/43, 602 00 Brno
Napište nám
ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si
+420 777 076 777
Poptat služby

Naturové posouzení

  • Naturové posouzení Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025

investor: Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s.

V roce 2015 jsme zpracovali posouzení naturové posouzení pro koncepci Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025. Posuzovaná koncepce směřuje k předcházení vzniku odpadů, zvýšení podílu opětovně využívaných a recyklovaných odpadů a k efektivnímu a bezpečnému nakládání s odpady. Proto lze obecně konstatovat, že její naplňování bude přínosem pro životní prostředí. U většiny hodnocených cílů, opatření, nástrojů a činností byly proto identifikovány pozitivní vlivy na lokality soustavy Natura 2000, případně jsou hodnoceny jako neutrální (s nulovým vlivem). Pouze v případě menšího počtu aktivit obsažených v koncepci bylo identifikováno riziko možného negativního ovlivnění lokalit soustavy Natura 2000. Právě vzhledem k obecnosti koncepce však nebylo možné tyto vlivy v předkládaném posouzení blíže specifikovat a vyhodnotit jejich významnost. U žádné z aktivit však nebyl a priori konstatován očekávaný významný negativní vliv na předměty ochrany a celistvost lokalit soustavy Natura 2000. Vlivy konkrétních záměrů musí být posouzeny v rámci jejich přípravy v procesu dalšího posuzování dle § 45h, i zákona č. 114/1992 Sb.

  • Screening report vlivů záměru dálnice D52

investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zpracování samostatného dokumentu Screening report vlivů záměru dálnice D52 na evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000, jako součásti podkladů, které bylo nutné pro záměr zpracovat vzhledem k novelizaci zákona č. 100/2001 Sb. zákonem č. 39/2015 Sb. Prvořadá pozornost byla věnována PO Pálava, PO Střední nádrž vodní dílo Nové Mlýny, EVL Mušovský luh, EVL Slanisko u Nesytu a EVL Lednické rybníky. Na základě tohoto Screening reportu, který byl součástí žádosti o stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., věcně a místně příslušné orgány ochrany přírody vyloučily možnost významně negativního vlivu záměru na území soustavy Natura 2000.

Potkejme se Cejl 511/43, 602 00 Brno
Napište nám ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si +420 777 076 777