Potkejme se
Cejl 511/43, 602 00 Brno
Napište nám
ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si
+420 777 076 777
Poptat služby

Ověřovací a verifikační stanovisko

Ověřovací a verifikační stanovisko

S novelizací zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zákonem č. 39/2015 Sb.) vznikla od 1. 4. 2015 povinnost investora zajistit ke stanovisku EIA pro navazující řízení tzv. ověřovací závazné stanovisko a verifikační závazné stanovisko.

Ověřovací závazné stanovisko (dle bodu 1 Čl. II Přechodných ustanovení zákona č. 39/2015 Sb.) je nezbytné pro všechna stanoviska EIA vydaná před příslušnou novelou zákona EIA, tedy před 1. 4. 2015. Posuzován je zejména soulad obsahu samotného stanoviska EIA s požadavky právních předpisů, které zapracovávají směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU. Příslušný úřad v ověřovacím závazném stanovisku rovněž stanoví, které z podmínek uvedených ve stanovisku EIA jsou správní úřady příslušné k vedení navazujících řízení povinny zahrnout do svých rozhodnutí.

Verifikační závazné stanovisko podle § 9a odst. 6 zákona EIA (tzv. coherence stamp) je vyžadováno při změně stupně přípravy stavby (tj. při zpracování nové projektové dokumentace a před zahájením tomu odpovídajícího navazujícího řízení). Na základě podkladu zpracovaného autorizovanou osobou příslušný úřad ověřuje, zda došlo ke změnám záměru (oproti záměru posuzovanému v procesu EIA), které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí.

Co uděláme za Vás?

Zpracujeme podklad pro žádost o ověřovací závazné stanovisko i verifikační závazné stanovisko se všemi jejími náležitostmi, které vyplývají jak ze samotné legislativní úpravy této problematiky v zákoně EIA, tak ze strany Ministerstva životního prostředí ČR – z jejich metodických doporučení. Provedeme Vás celým procesem směřujícím za oběma závaznými stanovisky, doporučíme optimální časový harmonogram žádostí ve vztahu k projekční přípravě záměru a k povolovacímu procesu.

 

Kontaktujte nás          Zobrazit reference

 
Potkejme se Cejl 511/43, 602 00 Brno
Napište nám ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si +420 777 076 777