Potkejme se
Cejl 511/43, 602 00 Brno
Napište nám
ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si
+420 777 076 777
Poptat služby

Ověřovací a verifikační stanovisko

  • Obchvat Mikulova – podklady pro ověřovací a verifikační závazné stanovisko

investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Těžištěm činností zpracovaných v rámci podkladu pro tzv. ověřovací závazné stanovisko bylo zejména posouzení souladu obsahu samotného stanoviska EIA k posouzení vlivů provedení záměru dálnice D52 Pohořelice - Mikulov (Drasenhofen) na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. ze dne 13. 5. 2005 s požadavky právních předpisů, které zapracovávají směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU, a rovněž převzetí relevantních podmínek tohoto stanoviska EIA do závazného stanoviska k ověření souladu. Nad rámec tohoto však byly v rámci plnění zpracovány i další činnosti, které více či méně souvisely s dlouhou dobou uplynulou od vydání stanoviska EIA – popis aktuálních podmínek v zájmovém území s důrazem na změny proti stavu zájmového území v době zpracování Dokumentace EIA a ověření změn ochranných podmínek v zájmovém území s důrazem na území soustavy Natura 2000. Podklad pro tzv. verifikační závazné stanovisko (coherence stamp) byl zpracován v obvyklé struktuře pro žádost o verifikační závazné stanovisko, tj. stěžejními kapitolami jsou kapitoly Podklady zpracované projektantem a Podklady zpracované autorizovanou osobou. Toto oddělení však v žádném případě není striktní a celý text byl zpracován v úzké spolupráci projektanta stavby a autorizované osoby dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb.

Potkejme se Cejl 511/43, 602 00 Brno
Napište nám ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si +420 777 076 777