Potkejme se
Cejl 511/43, 602 00 Brno
Napište nám
ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si
+420 777 076 777
Poptat služby

Posouzení vlivu na krajinný ráz

  • Optimalizace železniční trati Litoměřice - Střekov

investor: SŽDC, s.o.

lokalita: Litoměřice – Ústí nad Labem

V rámci připravovaného oznámení EIA byly v předmětném území uskutečněny průzkumy, včetně terénního šetření pro vyhodnocení vlivu záměru na krajinný ráz. Ráz krajiny se v zájmovém území vyznačuje znaky a hodnotami přírodní, kulturní a historické charakteristiky krajinného rázu a hodnotami estetickými, které mají často jedinečný význam v regionálním, nadregionálním, resp. v mnoha případech i republikovém měřítku. Záměr je situován do prostoru stávajícího vedení železnice, která, přestože v území znamená antropogenní prvek, který mnohdy narušil původní krajinnou strukturu, díky svému přiměřenému měřítku a míře začlenění do krajiny je povětšinou vnímána jako přirozená součást krajiny.

    

  • SKI Hlubočky

investor: SKI AREÁL HLUBOČKY spol. s r.o.

lokalita: Olomouc

Dokument byl zpracován jako odborný podklad pro podání žádosti o souhlas/závazné stanovisko věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody k zásahu do krajinného rázu (a přírodního parku) ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb., a bude přiložen jako jedna z příloh Oznámení dle § 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.

Potkejme se Cejl 511/43, 602 00 Brno
Napište nám ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si +420 777 076 777