Potkejme se
Cejl 511/43, 602 00 Brno
Napište nám
ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si
+420 777 076 777
Poptat služby

Biologické průzkumy a monitoring

  • Batrachologický a ornitologický průzkum dálnice D52 v úseku Perná – státní hranice ČR/Rakousko

investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

lokalita: Perná-st. hranice ČR/Rakousko

V rámci plnění zakázky byl zpracován ornitologický a batrachologický průzkum zájmového území záměru. Byla aktualizována data přírodovědných průzkumů zájmového území trasy D52 provedených v předchozích letech; hlavní důraz byl kladen na zjištění aktuálního výskytu zvláště chráněných druhů živočich (dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.). Nedílnou součástí byl i soubor doporučení stanovených odborníky detailně obeznámenými s environmentální problematikou záměru za účelem minimalizace vlivu stavby na zájmové území a s ohledem na jednotlivé potenciálně dotčené druhy.

 

  • Detailní migrační studie dálnice D52 v úseku Perná – státní hranice ČR/Rakousko

investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

lokalita: Perná-st. hranice ČR/Rakousko

Základní východiska pro zpracování migrační studie záměru vycházela z obecně stanovených doporučení v široce uznávaných metodických pokynech (např. AOPK 2008, Evernia s.r.o. 2011 apod.) či TP 180. Od samého počátku prací na migrační studii probíhaly veškeré činnosti v úzké součinnosti s projektantem stavby za účelem dosažení smysluplných a efektivních úprav technického řešení, které bylo v minulosti orgány ochrany přírody odmítnuto vzhledem k nedůslednému splnění některých zájmů ochrany přírody a krajiny. Pro zpracování byly využity z území zpracované četné přírodovědné průzkumy a znalostí místních mysliveckých organizací disponující informacemi o území z vlastní mnohaleté praxe; tyto podklady byly podpořeny vlastními terénními šetřeními a průzkumy migračních tras (vč. snímků z fotopastí). Uvedený postup vedl k návrhu dostatečného počtu migračních objektů, které svými rozměry umožní migraci všech místní druhů živočichů i zajistí spojitosti dálkového migračního koridoru velkých savců.

 

  • Obchvat Mikulova – aktualizace a doplnění podkladů pro povolení výjimek dle ZOPK

investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

lokalita: Mikulov

V rámci plnění zakázky byl zpracován průzkum zájmového území s cílem aktualizace dat přírodovědných průzkumů zájmového území trasy D52 provedených v předchozích letech s důrazem na zjištění aktuálního výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.) a druhů červených seznamů. Byla zpracována Rešerše aktuálních znalostí slaništních biotopů u Mikulova a jejich botanický a entomologický průzkum; Odborné zhodnocení chiropterologického významu území a Odborné zhodnocení mamaliologického významu území. Nedílnou součástí byl i soubor doporučení stanovený odborníky detailně obeznámenými s environmentální problematikou záměru za účelem minimalizace vlivu stavby na zájmové území a s ohledem na jednotlivé potenciálně dotčené druhy.

 

  • Přírodovědná analýza v rámci studie proveditelnosti vodního díla Čučice

investor: Povodí Moravy, a.s.

lokalita: řeka Oslava a Chvojnice

Dokument zahrnuje literární rešerši k analýze dotčených přírodních biotopů, k výskytu zvláště chráněných druhů (nálezové databáze, veřejné zdroje k biologickému významu lokality) včetně předpokládaných vlivů záměru ve všech třech variantách dle úrovně zátopy: varianta A – 281,7 m n.m., varianta B – 292,5 m n.m., varianta C – 307,5 m n.m.). Obsahuje i základní popis evropsky významné lokality a maloplošných zvláště chráněných území. Dokument poskytuje orientační pohled na problematiku ve vztahu k ochraně přírody (zákon č. 114/1992 Sb.) a procesu EIA (zákon č. 100/2001 Sb.) a navrhne dílčí kroky směřující k udělení stavebního povolení.

 

  • Návrh souboru ochranných opatření k zachování prosperity biotopu slaniska u Mikulova

investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

lokalita: Mikulov

V rámci plnění zakázky byla provedena rozsáhlá analýza současného stavu lokality cenného biotopu slaniska u Mikulova, byla uvedena a diskutována východiska a návrhy dříve zpracovaných studií zabývajících se lokalitou právě ve vztahu k zásahu komunikace do biotopu a je shrnut management na obdobných lokalitách v širším okolí Mikulova, jejíž ochrana má v porovnání s relativně recentně zjištěným slaniskem u Mikulova nepoměrně delší tradici. Uvedená analýza poskytla pevnou základnu pro zpracování komplexního návrhu opatření, které budou kompenzovat zásah do cenného slaništního biotopu, který je nehledě na relativně horší stav zaznamenaný v posledních letech jedinečný pro území regionu i státu. Tento návrh byl kompenzován s věcně a místně příslušnými orgány ochrany přírody.

Potkejme se Cejl 511/43, 602 00 Brno
Napište nám ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si +420 777 076 777