Potkejme se
Husovická 884/4, Brno
Napište nám
ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si
+420 777 076 777
Poptat služby

Biologické hodnocení

Zajišťujeme zpracování hodnocení ve smyslu § 67 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Biologické hodnocení je ukládáno jako povinnost investorů v případech, kdy by mohlo dojít k dotčení zájmů ochrany přírody. Hodnocení podle § 67 mohou provádět pouze fyzické osoby, které jsou držiteli zvláštní autorizace.

V případě zjištění negativních vlivů navrhuje autorizovaná osoba opatření k vyloučení nebo alespoň zmírnění negativního vlivu na obecně nebo zvláště chráněné části přírody, případně navrhuje náhradní opatření.

Hodnocení je součástí posouzení vlivů na životní prostředí (v případě, že je záměr posuzován podle zákona EIA) a žádostí o vydání povolení, souhlasu či závazného stanoviska podle zákona o ochraně přírody a krajiny.

Pokud existují pochybnosti o závažnosti zásahu a jeho rozsahu z hlediska zájmů ochrany přírody, může investor požádat o stanovisko příslušný orgán ochrany přírody.

Co uděláme za Vás?

Zpracujeme pro Vás hodnocení jakéhokoli záměru. Máme zkušenosti s menšími záměry (např. rodinné domy, oprava el. vedení), ale i s konfliktními záměry (silniční obchvaty, cyklostezky, plavební stupně, rekreační přístavy) apod.

Před vlastním vypracováním hodnocení provedeme ve vegetačním období biologické průzkumy dotčeného území, které zajistíme specialisty v oboru podle charakteru záměru (botanik, entomolog, hydrobiolog, ornitolog, ichtyolog atd.). Tato terénní zjištění doplňujeme standardně informacemi z dostupných zdrojů (rešerše literatury, biologické databáze).

V případě, že bude biologické hodnocení přílohou oznámení záměru či dokumentace EIA, vypracujeme rovněž kapitoly týkající se biologické rozmanitosti a charakteristiky opatření k prevenci, vyloučení a snížení významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis případných kompenzací aj.

Připravíme žádost v případě pochybnosti o závažnosti zásahu pro příslušný orgán ochrany přírody, zajistíme její projednání a řádné podání.

 

Kontaktujte nás          Zobrazit reference

Potkejme se Husovická 884/4, Brno
Napište nám ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si +420 777 076 777