Potkejme se
Cejl 511/43, 602 00 Brno
Napište nám
ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si
+420 777 076 777
Poptat služby

Reference - Biologické hodnocení

2017

  • Dolní Čermná

investor: Povodí Labe, státní podnik

lokalita: vodní koryto Čermná

Předmětem záměru je těžení nánosů, rekonstrukce, úpravy a zkapacitnění koryta vodního toku Čermná. Z biologického hodnocení vyplynulo, že nedojde k likvidaci biologicky cenných biotopů. Přímé narušení biotopů bude pouze na lokální úrovni a dotkne se ve větší míře dřevinné doprovodné vegetace (biotop hnízdících ptáků) a přírodě blízkých úseků Čermné (společenstva ryb a makrozoobentosu).

 

2016

  • Zpracování biologického hodnocení záměru Stupeň Přelouč II

investor: Ředitelství vodních cest ČR

lokalita: řeka Labe, Přelouč

Posouzení záměru bylo zpracováno v intencích biologického hodnocení ve smyslu § 67 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. Povinnost zpracovat biologické hodnocení nebyla orgánem ochrany přírody zadavateli uložena, proto tento dokument není formálním biologickým hodnocením. Přesto však nese veškeré nezbytné prvky biologického hodnocení ze zákona. Posouzení bylo zpracováno Mgr. Martinem Kinclem, autorizovanou osobou k provádění posouzení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. Cílem biologického hodnocení je identifikace vlivů způsobených realizací a provozem záměru na biotické složky životního prostředí (rostliny a živočichy), doplněná o vyhodnocení vlivu na instituty ochrany dle zákona č. 114/1992 Sb. s využitím všech dostupných dat. Toto posouzení bude mít souhrnný a hodnotící charakter ve vztahu ke všem relevantním průzkumům, které byly v minulosti v trase záměru provedeny. V současné době není pro rozhodování orgánů ochrany přírody k dispozici souhrnné a přehledné hodnocení výskytu fauny a flóry v území stavby. Na základě vyhodnocení předložené aktivní varianty záměru v souladu s § 67 zákona č. 114/1992 Sb., je možno konstatovat, že pokud budou uplatněna navržená zmírňující opatření směřující k podpoře biodiverzity, je možné záměr považovat za akceptovatelný z hlediska ochrany přírody. 

 

2015

  • Obchvat Mikulova – zpracování biologického hodnocení  

investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

lokalita: Mikulov

Při zpracování biologického hodnocení byly identifikovány vlivy způsobené realizací a provozem obchvatu Mikulova na biotické složky životního prostředí (rostliny a živočichy), doplněné o vyhodnocení vlivu na instituty ochrany dle zákona č. 114/1992 Sb. s využitím všech dostupných dat. Posouzení mělo souhrnný a hodnotící charakter ve vztahu ke všem relevantním průzkumům, které byly v minulosti v trase záměru provedeny. Obsahová stránka posouzení byla koncipována tak, aby sloužila pro následné podání žádosti o výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb.

Potkejme se Cejl 511/43, 602 00 Brno
Napište nám ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si +420 777 076 777