Potkejme se
Husovická 884/4, Brno
Napište nám
ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si
+420 777 076 777
Poptat služby

Reference - Hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.

2020
 ■ H67 | Stání na vlavské vodní cestě
investor: Ředitelství vodních cest ČR
záměr: Stání na vltavské vodní cestě – lokalita Týn nad Vltavou
Stavba je navržena na levém břehu řeky Vltavy. Předmětem záměru je zřízení veřejného servisního centra v lokalitě města Týn nad Vltavou pro rekreační plavidla – osobní lodě a malá plavidla.
 
 ■ H67 | Přístaviště Lysá nad Labem
investor: Ředitelství vodních cest ČR
záměr: Přístaviště Lysá nad Labem
Předmětem záměru je výstavba přístaviště pro krátkodobé a střednědobé stání malých rekreačních plavidel a přístaviště pro osobní lodní dopravu (OLD), včetně zajištění bezpečného nástupu a výstupu cestujících a odběru elektrické energie a vody z odběrných sloupků na mole pro malá plavidla.
 
 ■ H67 | VVN 2x 110 kV – Prostějov
investor: E.ON Distribuce a.s.
záměr: TR 110/22 kV Prostějov – Západ
Předmětem záměru je výstavba nového elektrického vedení VVN 2x 110 kV v délce cca 1 km. Stavba bude začínat odbočením na stožáru č. 24 z modernizovaného elektrického vedení propojující rozvodny Prostějov a Konice. Stavba bude sloužit pro distribuci elektřiny v dané oblasti a zlepší tak spolehlivost dodávky elektrické energie v okolí města Prostějov.
 
 ■ H67 | Odpady Komořany
investor: HANDASTRA s.r.o.
záměr: Provozní areál pro zpracování odpadu
Účelem záměru je vybudování provozního areálu pro zpracování odpadu s cílem jeho materiálového a energetického využití.
 
 ■ H67 | Ranč Veselí nad Moravou
investor: soukromá osoba
záměr: Ranč Mississipi River – dodatečné povolení stavby
Na základě požadavku Městského úřadu bylo pro stavbu určenou k občerstvení a pohoštění vypracováno hodnocení se zaměřením na krajinný ráz.
 
 ■ H67 | Dálnice D52 5204.2 Nová Ves - VN Nové Mlýny
investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
záměr: Dálnice D52 Pohořelice – Mikulov (Drasenhofen)
 
 ■ H67 | Dálnice D52, stavba 5206.2, MÚK Mikulov jih – st. hranice ČR/Rakousko
investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
záměr: Dálnice D52 Pohořelice – Mikulov (Drasenhofen)
 
 ■ H67 | Dálnice D52, stavba 5206.3, Bavory – silnice II/414
investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
záměr: Dálnice D52 Pohořelice – Mikulov (Drasenhofen)
 
 ■ H67 | I/23 Třebíč – Vladislav
investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
záměr: I/23 Třebíč – Vladislav
Stavba řeší rekonstrukci silnice I/23 mezi městem Třebíč a městysem Vladislav. Je navržena za účelem zajištění bezpečnosti a přiměřeného komfortu dopravy na silnici I/23.
 
 ■ H67 | RD Boskovice
investor: soukromá osoba
záměr: Obytný soubor v lokalitě u Vodárny v Újezdu u Boskovic
Účelem je vybudování obytného areálu na území zastavitelné plochy změny Z8 dle územního plánu Újezdu u Boskovic.
 
 ■ H67 | Křižovatky Trnkova - Novolíšeňská
investor: Brněnské komunikace a.s.
záměr: Křižovatky Trnkova - Novolíšeňská
Zpracování Dendrologického průzkumu, Hlukové studie, Emisní studie a Hodnocení vlivu zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (vč. problematiky krajinného rázu)
 
 ■ H67 | Podlesí
investor: soukromá osoba
záměr: Rezidence Podlesí
Zpracování 1. Dendrologického průzkumu, 2. Biologického průzkumu území (botanický a zoologický), 3. Terénního screeningu území pro vyhodnocení problematiky krajinného rázu a 4. Hodnocení dle § 67 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.
 
2019
 ■ H67 | I/43 Lom Černá Hora, přeložka
investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
záměr: I/43 Lom Černá Hora
Stavební záměr řeší novostavbu silnice I/43 v úseku mezi obcemi Závist a Černá Hora.
 
 ■ H67 | Vodojem Branka  Náchod
investor: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
záměr: Posílení kapacity a zabezpečenosti východočeské vodárenské soustavy Náchod – Hradec Králové, VDJ Branka III.
Záměrem je výstavba nového zemního vodojemu s akumulací 2 x 2500 m3 a výstavba souvisejících inženýrských objektů pro zapojení vodojemu do stávajícího systému zásobování pitnou vodou.
 
 ■ H67 | VVN Prostějov
investor: OMEXOM GA Energo s.r.o.
záměr: TR 110/22 kV Prostějov – Západ; CZ000002 – Vedení 110 kV venkovní
Předmětem záměru je výstavba nového elektrického vedení VVN 2x 110 kV v délce cca 1 km. Stavba bude začínat odbočením na stožáru č. 24 z modernizovaného elektrického vedení propojující rozvodny Prostějov a Konice. Stavba bude sloužit pro distribuci elektřiny v dané oblasti a zlepší tak spolehlivost dodávky elektrické energie v okolí města Prostějov.
 
 ■ H67 | Cyklostezka Pozořicko
investor: ADOS, Alternativní Dopravní Studio
záměr: Výstavba integrované sítě cyklostezek na Šlapanicku (etapa Pozořicko) v úseku D1Tvarožná-Pozořice (podél Tvaroženského potoka)
Záměrem je úsek cyklostezky D1 S18 a P19 Sivice – Pozořice vedený podél Tvaroženského potoka. Tento úsek je jednou ze součástí navržené sítě řešené v rámci „Studie proveditelnosti cyklistických tras – Mikroregion Roketnice“ (ADOS, 2016). Důvodem pro pořízení Studie bylo najít v řešeném území bezpečnou cestu pro pěší a cyklisty, která by plnila především dopravní funkci a umožňovala by obyvatelům dotčených obcí využít kola jako dopravního prostředku při cestách do škol a do zaměstnání. Vzhledem k poloze řešeného území bylo zásadním úkolem vyřešit vztahy do nejdůležitějších center pracovních příležitostí v řešeném území, tzn. především do Brna, resp. Rousínova, a zároveň pokrýt i vztahy mezi jednotlivými členskými obcemi. 
 
 ■ H67 | Výstavba Kunětice
investor: Jaroslav Kalabza, MBA
záměr: Využití pozemku p. č. 433/1 v k. ú. Kunětice pro rekreaci a výstavbu staveb
Záměrem jsou čtyři novostavby s využitím pro rekreační účely, z nichž každá max. do plochy 150 m2 s jedním nadzemním podlažím a podkrovím. Jde o realizaci záměru na pozemku investora (parcela p. č. 433/1 k.ú. Kunětice) v souladu s ÚP obce Kunětice. Součástí záměru je i zpevněná přístupová komunikace v rámci řešeného pozemku.
 
2018
 ■ H67 | Terasové domy Kníničky
investor: Pro budovy s.r.o.
záměr: Terasové domy Kníničky
Záměrem jsou dvě novostavby bytových domů určených pouze pro účely bydlení a novostavba objektu občanské vybavenosti. Na tyto objekty navazuje potřebná dopravní a technická infrastruktura.
 
 ■ H67 | Cyklostezka Nové Mlýny
investor: Krajský úřad Jihomoravského kraje
záměr: Cyklostezka umístěná při silnici I/52 na straně střední nádrže vodního díla Nové Mlýny
Cyklostezka je navržena pro bezpečné propojení cyklotras na severní a jižní straně VD Nové Mlýny; cílem je vést samostatnou cyklostezku (veřejnou účelovou komunikaci) mimo vozovku silnice I/52. Cyklostezka bude vedena na novém násypovém tělese navázaném na patu tělesa horní hráze směrem do Střední nádrže bez zásahu do konstrukčních vrstev hráze. Bude se jednat o zemní těleso z kamenného záhozu s urovnáním zeminou bez opěrných zídek směrem do vodní hladiny.
 
2017
 ■ H67 | Dálnice D52, stavba 5206.2 a stavba 5206.3
investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
záměr: Dálnice D52, stavba 5206.2 a Dálnice D52, stavba 5206.3
Výstupy projektu jsou dvě dokumentace hodnotící dva úseky dálnice D52 označený 5206.2 a 5206.3, které jsou součástí dostavby chybějícího úseku dálniční komunikace mezi Pohořelicemi a státní hranicí s Rakouskem.
 
 ■ H67 | Dolní Čermná 
investor: Povodí Labe, státní podnik
záměr: Čermná, Dolní Čermná, těžení nánosů, ř.km 2,100 – 4,150
Předmětem záměru je těžení nánosů, rekonstrukce, úpravy a zkapacitnění koryta vodního toku Čermná. Z biologického hodnocení vyplynulo, že nedojde k likvidaci biologicky cenných biotopů. Přímé narušení biotopů bude pouze na lokální úrovni a dotkne se ve větší míře dřevinné doprovodné vegetace (biotop hnízdících ptáků) a přírodě blízkých úseků Čermné (společenstva ryb a makrozoobentosu).
 
2016
 ■ H67 | Plavební stupeň Přelouč II
investor: Ředitelství vodních cest ČR
záměr: Stupeň Přelouč II
Posouzení záměru bylo zpracováno v intencích biologického hodnocení ve smyslu § 67 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. Povinnost zpracovat biologické hodnocení nebyla orgánem ochrany přírody zadavateli uložena, proto tento dokument není formálním biologickým hodnocením. Přesto však nese veškeré nezbytné prvky biologického hodnocení ze zákona. Posouzení bylo zpracováno Mgr. Martinem Kinclem, autorizovanou osobou k provádění posouzení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. Cílem biologického hodnocení je identifikace vlivů způsobených realizací a provozem záměru na biotické složky životního prostředí (rostliny a živočichy), doplněná o vyhodnocení vlivu na instituty ochrany dle zákona č. 114/1992 Sb. s využitím všech dostupných dat. Toto posouzení bude mít souhrnný a hodnotící charakter ve vztahu ke všem relevantním průzkumům, které byly v minulosti v trase záměru provedeny. V současné době není pro rozhodování orgánů ochrany přírody k dispozici souhrnné a přehledné hodnocení výskytu fauny a flóry v území stavby. Na základě vyhodnocení předložené aktivní varianty záměru v souladu s § 67 zákona č. 114/1992 Sb., je možno konstatovat, že pokud budou uplatněna navržená zmírňující opatření směřující k podpoře biodiverzity, je možné záměr považovat za akceptovatelný z hlediska ochrany přírody.
 
2015
 ■ H67 | Obchvat Mikulova – podklady pro ověřovací a verifikační závazné stanovisko
investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
záměr: Rychlostní silnice R52, stavba 5206 Perná – st. hranice ČR/Rakousko, úsek 34,550 – 38,445
Při zpracování biologického hodnocení byly identifikovány vlivy způsobené realizací a provozem obchvatu Mikulova na biotické složky životního prostředí (rostliny a živočichy), doplněné o vyhodnocení vlivu na instituty ochrany dle zákona č. 114/1992 Sb. s využitím všech dostupných dat. Posouzení mělo souhrnný a hodnotící charakter ve vztahu ke všem relevantním průzkumům, které byly v minulosti v trase záměru provedeny. Obsahová stránka posouzení byla koncipována tak, aby sloužila pro následné podání žádosti o výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb.
Potkejme se Husovická 884/4, Brno
Napište nám ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si +420 777 076 777