Potkejme se
Husovická 884/4, Brno
Napište nám
ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si
+420 777 076 777
Poptat služby

Biologický dozor (ekodozor) staveb a záchranné transfery

Povinnost investora zajistit ekodozor v případě komplikovanějších staveb ve vztahu k životnímu prostředí nevyplývá ze zákona. Zpravidla je uložena orgánem ochrany přírody v rámci územního rozhodnutí a povolování výjimek z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů. Oprávněnou osobou bývá nejčastěji autorizovaná osoba (biologické hodnocení, naturové posouzení) nebo zkušený zoolog či ekolog. Úkolem biologického dozoru stavby je sledovat naplňování podmínek udělených rozhodnutí a závazných stanovisek týkajících se zájmů ochrany přírody (zejména zvláště chráněné druhy, významné krajinné prvky, územní systém ekologické stability), případně životního prostředí jako celku v klíčových fázích výstavby, čímž se podílí na snížení negativních dopadů na životní prostředí ve fázi výstavby. Koordinuje stavební práce s dodavatelem stavby, monitoruje výskyt zvláště chráněných druhů a invazních druhů rostlin na staveništi, rozhoduje o jejich případném transferu (pokud povinnost realizovat záchranné transfery nevyplývá z podmínek rozhodnutí úřadů), v průběhu výstavby navrhuje další zmírňující a kompenzační opatření. V naléhavých případech se předpokládá jeho okamžitá návštěva na staveništi, kde se věnuje nově vzniklým problémům a nabídne okamžitá řešení. Výstupem biologického dozoru jsou zápisy do stavebních deníků a závěrečná zpráva z dozoru, která je doplněna mapovými a fotografickými přílohami.

Záchranné transfery zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů se provádějí, pokud je stávající populace druhů ohrožena zničením stavební činností, popř. revitalizací území a je technicky možné i účelné zájmové druhy z lokality přenést na jinou, náhradní lokalitu. K transferům zvláště chráněných druhů je vždy potřeba souhlas orgánu ochrany přírody (výjimka dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb.). Výjimka může být povolena pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody nebo v zájmu ochrany přírody. Ve většině případů ukládá povinnost transferů orgán ochrany přírody již v některém ze svých rozhodnutí v souvislosti s povolovacím procesem výstavby záměru či revitalizace. Před samotným transferem odborně způsobilá osoba určí náhradní lokalitu s ekologicky vhodnými podmínkami pro přenášené druhy a také určí nejefektivnější a zároveň nejšetrnější způsob transferu včetně vhodného období pro transfer. Po přenosu je nezbytné zajistit navazující monitoring transferovaných jedinců, který poskytne základní informace o úspěšnosti přenosu na náhradní lokalitu.

Co uděláme za Vás?

Pro Vaši stavbu zajistíme odborně způsobilou osobu k provádění biologického dozoru po celou dobu výstavby. Zajistíme transfery nejčastěji přenášených zvláště chráněných druhů živočichů (obojživelníci, plazi, mravenci, raci, velcí mlži apod.) a všech druhů rostlin včetně navazujícího monitoringu druhů na náhradních lokalitách.

 

Kontaktujte nás          Zobrazit reference

 
Potkejme se Husovická 884/4, Brno
Napište nám ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si +420 777 076 777