Potkejme se
Husovická 884/4, Brno
Napište nám
ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si
+420 777 076 777
Poptat služby

Reference - Biologické průzkumy a monitoring

2020
 ■ Průzkumy VVN Křeslice
objednatel: Úřad městské části Praha - Křeslice
záměr: V415, úsek TR Chodov – odbočka Uhříněves
V trase vedení záměru byly v k.ú. Křeslice uskutečněny biologické průzkumy za účelem zhodnocení aktuálního stavu území s ověřením případného výskytu zvláště chráněných druhů rostlin či živočichů. Průzkumy byly provedeny v rozsahu botanického, entomologického a ornitologického sledování.
 
D52 5205 Přechod Nové Mlýny – roční biologické průzkumy včetně Projektu monitoringu bioty
investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
záměr: Dálnice D52 Pohořelice – Mikulov (Drasenhofen)
Ichtyologický a hydrobiologický průzkum byl proveden v prostoru horní a střední nádrže VD Nové Mlýny a v území přiléhajících lužních lesů.
 
 ■ Průzkumy Pastvisko
investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
záměr: II/416 Blučina obchvat
Monitoring lokality Pastvisko proběhl v návaznosti na zbudované mělké tůně a terénní rýhy v roce 2019. V souladu s požadavky rozhodnutí OŽP KÚ JMK byl v území proveden botanický, batrachologický a ornitologický monitoring.
 
 ■ Průzkumy Labiště Kavyl
investor: Státní podnik Povodí Labe
záměr: Labe, Labiště pod Opočínkem, revitalizace slepého ramene
Biologický průzkum se uskutečnil v souladu s podmínkou rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje za účelem ověření aktuálního stavu výskytu zvláště chráněných druhů živočichů.
 
 ■ Průzkumy Myslivna
záměr: Rekonstrukce hotelu Myslivna v Brně – Pisárkách
Součástí průzkumů pro záměr rekonstrukce hotelu Myslivna v Brně byl botanický, entomologický, dendrologický průzkum a důkladný průzkum budovy pro zjištění výskytu synantropních druhů živočichů. Všechny průzkumy byly provedeny v jarním a letním aspektu. Zpráva obsahovala několik doporučení, která mohla následně sloužit jako rámec pro stavební práce či vlastní návrh budoucí podoby hotelu.
 
 ■ Průzkumy D35 Křelov Slavonín
investor: Ředitelství silnic a dálnic
záměr: D35 3508.2. Křelov-Slavonín, 2. etapa
Botanický a zoologický průzkum pro záměr stavby „D35 3508.2 Křelov – Slavonín“ proběhl v souladu s požadavky závazného stanoviska EIA a v návaznosti na dříve provedené průzkumy a rešerši nálezové databáze ochrany přírody.
 
 ■ Průzkum Šanov, Senomaty
investor: Povodí Vltavy, s.p.
záměr: VD Šanov a VD Senomaty
Celkový biologický průzkum se zaměřením na zvláště chráněné druhy a významné bioindikační druhy byl zpracován jako podklad pro vypracování dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb. Průzkumy zohledňující sezónní hlediska byly provedeny ve spolupráci s dalšími odborníky v daných oborech v rozsahu botanického, mykologického, entomologického, hydrobiologického, ichtyologického, batrachologického a herpetologického, ornitologického a chiropterologického sledování.
 
 ■ Analýza vývoje území slaniska u Mikulova
investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
záměr: Dálnice D52 Pohořelice – Mikulov (Drasenhofen)
Obsahem předložené studie je analýza vývoje území slaniska u Mikulova v kontextu dlouhodobé přípravy záměru „Dálnice D52 Pohořelice – Mikulov (Drasenhofen)“, konkrétně v rámci přípravy stavby D52 5206.1 Obchvat Mikulova.
 
 
2019
 ■ Průzkumy Lom Černá Hora
investor: Ředitelství silnic a dálnic České republiky
záměr: Přeložka komunikace I/43 - Lom Černá Hora (JHM1429)
Součástí byl botanický a zoologický průzkum území ve vztahu k výskytu suchozemského hmyzu a ptáků a obecný biologický screening území. Součástí byla i analýza migrační propustnosti území. Lokalita byla navštívena v průběhu měsíce srpna a září roku 2019. Průzkumy navázaly na monitoring území z roku 2017.
 
 ■ Revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa
investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
záměr: Revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa
Závěrečná zpráva sloužila jako podklad pro inženýrskou činnost dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Účelem biologického průzkumu bylo zachycení jarního a letního aspektu výskytu rostlin a živočichů v území potenciálně dotčeném stavbou převážně v úseku Žalhostice – Liběšice stávající železniční trati, resp. v jejím přilehlém okolí; mimo tento úsek (za Liběšicemi směrem na Českou Lípu) byla pozornost věnována již pouze vybraným částem trati, neboť zde jsou v rámci revitalizace trati navrženy pouze bodové zásahy.  V rámci biologických průzkumů byla pozornost věnována rovněž problematice migrační prostupnosti. 
 
 ■ Monitoring D52
objednatel: Ředitelství silnic a dálnic České republiky
záměr: D52 5205 Přechod Nové Mlýny
V rámci monitoringu byl proveden a vyhodnocen ichtyologický a hydrobiologický průzkum. Součástí je i monitoring makrofyt v zájmovém území.
 
 ■ Monitoring Blučina
investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
záměr: II/416 Blučina obchvat
Monitoring lokality Pastvisko proběhl v prostoru nově zbudovaných mělkých tůní a terénních rýh. Proveden byl mimo jiné ornitologický a batrachologický průzkum a botanický monitoring.
 
 ■ Vodovod Bystřice
investor: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
záměr: Vodovod Bystřice
Záměrem je výstavba vodovodu v obci Bystřice. Jde o nový výtlačný řád, přiváděcí řad a rozváděcí řady v části Líšno. Specializované průzkumy proběhly ve vymezeném zájmovém území v jarním aspektu roku 2019; zaměřeny byly především na zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Zachytily určité spektrum organismů, které je určující pro vyhodnocení vlivů zamýšleného investičního záměru na druhy organismů.
 
 ■ Odpočívka Mikulášov
investor: Ředitelství silnic a dálnic České republiky
záměr: D1 rozšíření odpočívky Mikulášov
Průzkum spočíval v zoologickém a botanickém screeningu území se zaměřením na zvláště chráněné druhy dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (ZOPK). Průzkum zachytil jarní a letní aspekt. 
 
 ■ Monitoring území v Děčíně
investor: Ředitelství vodních cest ČR
záměr: Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Ústí nad Labem – státní hranice ČR/SRN – Plavební stupeň Děčín
Monitoring území mezi Ústím nad Labem a státní hranicí se SRN probíhá v souvislosti s přípravou záměru na zlepšení plavebních podmínek. Od roku 2017 jsou naší firmou zajišťovány průzkumy vážek, botanické průzkumy náplavů včetně rozboru zrnitosti substrátu, hydrobiologické průzkum a pasportizace obnaženého dna a břehů.
 
 ■ Monitoring území v Přelouči
investor: Ředitelství vodních cest ČR
záměr: Stupeň Přelouč II
Monitoring probíhá v souvislosti s přípravou záměru plavebního kanálu v Přelouči. Mezi sledované oblasti zajišťované naší společností od roku 2017 patří monitoring invazních druhů rostlin, monitoring vývoje vegetace zatravňovaných polí a ploch pod VN na Slavíkových ostrovech, monitoring vážek, rybího společenstva, makrozoobentosu, botanický monitoring a obecný zoologický screening.
 
 ■ Optimalizace železniční trati Litoměřice  Střekov
investor: SŽDC, s.o.
záměr: V rámci připravovaného oznámení EIA byl v předmětném území uskutečněn biologický průzkum. Účelem průzkumu bylo zachycení jarního a letního aspektu výskytu rostlin a živočichů v území potenciálně dotčeném záměrem v úseku od Litoměřic po Ústí nad Labem podél stávající železniční trati, resp. v jejím přilehlém okolí a následné vyhodnocení vlivů spojených s realizací záměru.
 
2018
 ■ I/52 Pasohlávky
investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
záměr: V roce 2017 byly provedeny biologické průzkumy území a tyto data byla doplněna o jarní aspekt roku 2018. Součástí byl botanický, hydrobiologický, entomologický, herpetologický a ornitologický průzkum. Tyto průzkumy sloužili jako podklad pro posouzení enviromentálních dopadů opravy mostu ev.č. 52-059 na komunikaci I/52.
 
 ■ VD Bojkovice
investor: HG partner s.r.o.
záměr: V zájmovém území VD Bojkovice, resp. záměru „VD Bojkovice – odstranění sedimentů“ byl proveden biologický průzkum, přičemž těžiště prací spočívalo v průzkumu hydrobiologickém, doplňkově byl v oblasti břehů proveden i obecný zoologický screening území se zaměřením na vážky (Odonata), denní motýli (Lepidoptera: Rhopalocera) a rovnokřídlé (Orthoptera).
 
 ■ Průzkum Malše
investor: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
záměr: Na řece Malše v obci Plav byl realizován odonatologický a malakologický průzkum. Průzkum úzce souvisel s akcí 1060 1061 Obnova Řadu surové vody Římov-Plav, II. a III. etapa.
 
 ■ Litava II – přírodě blízká protipovodňová opatření – PPO Hrušky
investor: Regioprojekt Brno, s.r.o.
záměr: Cílem biologického průzkumu byla identifikace významných druhů rostlin a živočichů (ZCHD a druhy z ČS) a vyhodnocení předpokládaných vlivů záměru výstavby retenční nádrže a revitalizačních opatření Litavy a Rakovce na jejich populace. Součástí závěrů je i nástin ochranných opatření na zjištěné druhy.
 
 ■ Migrační studie - D52 – stavba 5206.2 a stavba 5206.3
investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
záměr: Dálnice D52, stavba 5206.2 a Dálnice D52, stavba 5206.3
 
 ■ MÚK Lipůvka, Kuřim a obchvat Podlesí
investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
záměr: I/43 Podlesí, obchvat + MÚK Kuřim-východ + MÚK Lipůvka
Biologické průzkumy obsahovaly botanický a zoologický screening území pro jarní a letní aspekt. Tyto průzkumy byly provedeny v rámci vypracování oznámení EIA (JHM1465).
 
2017
 ■ Vrchlice v Kutné Hoře
investor: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
záměr: Biologický průzkum byl proveden z důvodu zhodnocení biodiverzity a ekologické stability zájmového území koryta Vrchlice v Kutné Hoře pro projekt revitalizace toku a včetně protipovodňových opatření.
 
 ■ Průzkumy v Poříčanech
investor: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
záměr: V rámci projektu dojde k výstavbě souboru protipovodňových liniových opatření podél vodního toku Šembera. Botanický a zoologický průzkum byl koncipován tak, aby podchytil všechny druhy s užší vazbou na řešené území – území výstavby protipovodňových opatření a potenciálně ovlivněné okolí. Bylo provedeno vyhodnocení vlivu na zjištěné zvláště chráněné druhy a jejich biotop včetně návrhu případných ochranných opatření.
 
 ■ Obchvat Blučiny
investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
záměr: II/416 Blučina obchvat
Průzkumy sloužily jako podklad pro zpracování dokumentace EIA pro obchvat obce Blučiny. Byly realizovány průzkumy se zaměřením na bezobratlé, obojživelníky, plazy, ptáky, makroskopické vodní bezobratlé, a na flóru.
 
 ■ Monitoring mlžů, Hněvkovice
investor: Ředitelství vodních cest ČR
záměr: Cílem monitoringu bylo zjistit druhovou skladbu a početnosti populací velkých mlžů na místech, kde probíhaly prohrábky dna a pomístní úpravy břehů, a porovnat tento stav se situací před realizací stavby, tj. se zprávou z transferu velkých mlžů z roku 2014. Realizace monitoringu velkých mlžů po dokončení stavby byla jednou z podmínek pro udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů velevrub malířský, velevrub tupý a škeble rybničná.
  
2016
 ■ Entomologický a hydrobiologický průzkum pro stavbu „D1 – 0136 Říkovice – Přerov“
investor: Ředitelství silnic a dálnic České republiky
záměr: D1 – 0136 Říkovice – Přerov
Účelem průzkumu bylo poskytnout aktuální podklady ohledně výskytu druhů na lokalitách dotčených záměrem a vyhodnotit vliv na cílové skupiny bezobratlých. Přičemž důraz byl kladen na prokázání výskytu zvláště chráněných druhů či jinak významných bezobratlých živočichů.
 
 ■ Entomologický průzkum pro záměr I/46 Olomouc – východní tangenta
investor: HBH Projekt spol. s r.o.
záměr: I/46 Olomouc – východní tangenta
Entomologický průzkum se specializoval na zvláště chráněné druhy bezobratlých, saproxylické druhy brouků a na další významné bioindikační skupiny hmyzu (vážky, denní motýli, orthopteroidní hmyz). Cílem bylo poskytnout aktualizované poklady ohledně výskytu druhů hmyzu na lokalitách dotčených záměrem, vyhodnotit vlivy záměru na cílové skupiny bezobratlých a navrhnout soubor minimalizačních opatření.
 
 ■ Hydrobiologický průzkum malé vodní nádrže Smolenská
investor: Povodí Moravy, s.p.
záměr: Pro záměr odtěžení nánosů a naplavenin ze stávající malé vodní nádrže Smolenská byl v srpnu 2016 proveden hydrobiologický průzkum s důrazem na určení dotčených zvláště chráněných druhů živočichů (dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.).
 
 ■ Biologický průzkum pro záměr komplexních protipovodňových opatření na Říčanském potoce
investor: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
záměr: Průzkumy byly zpracovány pro záměr Komplexních protipovodňových opatření v generelu Říčanského potoka. Byl proveden obecný botanický a zoologický screening území. Dotčené území Říčanského potoka a jeho břehů je z hlediska ochrany přírody jen málo cenné. Niva toku je zastavená a břehy jsou silně ovlivněné činností člověka.
 
 ■ Monitoring mravenců, Děčín
investor: Ředitelství vodních cest ČR
záměr: Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Ústí nad Labem – státní hranice ČR/SRN – Plavební stupeň Děčín
Monitoring mravenců byl zaměřen na mravence rodu Myrmica jakožto hostitele myrmekofilních modrásků rodu Phengaris. Monitorovaná byla kvalitativní skladba a abundace hnízd mravenců na lučních lokalitách stávajících modráskových luk a na dalších potenciálně vhodných plochách. Pro průzkum bylo využito základních myrmekologických metod spočívajících ve vyhledávání hnízd mravenců a ve sběru volně běhajících jedinců, byl prováděn smyk a oklep vegetace, prosev hrabanky, bylo také využito odchytových pastí na mravence.
 
 ■ Biologické průzkumy v Dubnici
investor: Povodí Ohře, státní podnik
záměr: Suchá nádrž Dubnice – Ještědský potok
Provedené průzkumy v Dubnici sloužily jako podklad pro zpracování Dokumentace EIA pro záměr Suchá nádrž Dubnice – Ještědský potok. Cílem záměru je realizovat opatření na zvýšení protipovodňové ochrany sídel v povodí Ploučnice. Vlastní stavba má charakter suchého poldru na Ještědském potoce východně od obce Dubnice. V zájmovém území byl proveden botanický, hydrobiologický, ichtyologický, ornitologický, entomologický a batrachologický průzkum.
 
2015
 ■ Batrachologický a ornitologický průzkum dálnice D52 v úseku Perná – státní hranice ČR/Rakousko
investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
záměr: V rámci plnění zakázky byl zpracován ornitologický a batrachologický průzkum zájmového území záměru. Byla aktualizována data přírodovědných průzkumů zájmového území trasy D52 provedených v předchozích letech; hlavní důraz byl kladen na zjištění aktuálního výskytu zvláště chráněných druhů živočich (dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.). Nedílnou součástí byl i soubor doporučení stanovených odborníky detailně obeznámenými s environmentální problematikou záměru za účelem minimalizace vlivu stavby na zájmové území a s ohledem na jednotlivé potenciálně dotčené druhy.
 
 ■ Detailní migrační studie dálnice D52 v úseku Perná – státní hranice ČR/Rakousko
investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
záměr: Základní východiska pro zpracování migrační studie záměru vycházela z obecně stanovených doporučení v široce uznávaných metodických pokynech (např. AOPK 2008, Evernia s.r.o. 2011 apod.) či TP 180. Od samého počátku prací na migrační studii probíhaly veškeré činnosti v úzké součinnosti s projektantem stavby za účelem dosažení smysluplných a efektivních úprav technického řešení, které bylo v minulosti orgány ochrany přírody odmítnuto vzhledem k nedůslednému splnění některých zájmů ochrany přírody a krajiny. Pro zpracování byly využity z území zpracované četné přírodovědné průzkumy a znalostí místních mysliveckých organizací disponující informacemi o území z vlastní mnohaleté praxe; tyto podklady byly podpořeny vlastními terénními šetřeními a průzkumy migračních tras (vč. snímků z fotopastí). Uvedený postup vedl k návrhu dostatečného počtu migračních objektů, které svými rozměry umožní migraci všech místní druhů živočichů i zajistí spojitosti dálkového migračního koridoru velkých savců.
 
 ■ Obchvat Mikulova – aktualizace a doplnění podkladů pro povolení výjimek dle ZOPK
investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
záměr: D52, stavba 5206 Perná - st. hranice ČR/Rakousko, úsek km 34,550 - 38,445 (tj. stavba 5206.1 Obchvat Mikulova)
V rámci plnění zakázky byl zpracován průzkum zájmového území s cílem aktualizace dat přírodovědných průzkumů zájmového území trasy D52 provedených v předchozích letech s důrazem na zjištění aktuálního výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.) a druhů červených seznamů. Byla zpracována Rešerše aktuálních znalostí slaništních biotopů u Mikulova a jejich botanický a entomologický průzkum; Odborné zhodnocení chiropterologického významu území a Odborné zhodnocení mamaliologického významu území. Nedílnou součástí byl i soubor doporučení stanovený odborníky detailně obeznámenými s environmentální problematikou záměru za účelem minimalizace vlivu stavby na zájmové území a s ohledem na jednotlivé potenciálně dotčené druhy.
 
 ■ Přírodovědná analýza v rámci studie proveditelnosti vodního díla Čučice
investor: Povodí Moravy, a.s.
záměr: Dokument zahrnuje literární rešerši k analýze dotčených přírodních biotopů, k výskytu zvláště chráněných druhů (nálezové databáze, veřejné zdroje k biologickému významu lokality) včetně předpokládaných vlivů záměru ve všech třech variantách dle úrovně zátopy: varianta A – 281,7 m n.m., varianta B – 292,5 m n.m., varianta C – 307,5 m n.m.). Obsahuje i základní popis evropsky významné lokality a maloplošných zvláště chráněných území. Dokument poskytuje orientační pohled na problematiku ve vztahu k ochraně přírody (zákon č. 114/1992 Sb.) a procesu EIA (zákon č. 100/2001 Sb.) a navrhne dílčí kroky směřující k udělení stavebního povolení.  
 
 ■ Návrh souboru ochranných opatření k zachování prosperity biotopu slaniska u Mikulova
investor:  Ředitelství silnic a dálnic ČR
záměr: V rámci plnění zakázky byla provedena rozsáhlá analýza současného stavu lokality cenného biotopu slaniska u Mikulova, byla uvedena a diskutována východiska a návrhy dříve zpracovaných studií zabývajících se lokalitou právě ve vztahu k zásahu komunikace do biotopu a je shrnut management na obdobných lokalitách v širším okolí Mikulova, jejíž ochrana má v porovnání s relativně recentně zjištěným slaniskem u Mikulova nepoměrně delší tradici. Uvedená analýza poskytla pevnou základnu pro zpracování komplexního návrhu opatření, které budou kompenzovat zásah do cenného slaništního biotopu, který je nehledě na relativně horší stav zaznamenaný v posledních letech jedinečný pro území regionu i státu. Tento návrh byl kompenzován s věcně a místně příslušnými orgány ochrany přírody.
Potkejme se Husovická 884/4, Brno
Napište nám ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si +420 777 076 777