Potkejme se
Cejl 511/43, 602 00 Brno
Napište nám
ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si
+420 777 076 777
Poptat služby

Reference - Biologické průzkumy a monitoring

2017

 • Monitoring území v Děčíně

investor: Ředitelství vodních cest ČR

lokalita: Děčín, Ústí nad Labem

Monitoring území mezi Ústím nad Labem a státní hranicí se SRN probíhá v souvislosti s přípravou záměru na zlepšení plavebních podmínek. V roce 2017 byl naší firmou zajištěn průzkum vážek, botanický průzkum náplavů včetně rozboru zrnitosti substrátu, hydrobiologický průzkum a pasportizace obnaženého dna a břehů.

 
 
 • Monitoring v Přelouči

investor: Ředitelství vodních cest ČR

lokalita: Přelouč

Monitoring probíhá v souvislosti s přípravou záměru plavebního kanálu v Přelouči. Mezi sledované oblasti zajišťované naší společností v roce 2017 patřil monitoring invazních druhů rostlin, monitoring vývoje vegetace zatravňovaných polí a ploch pod VN na Slavíkových ostrovech, monitoring vážek, rybího společenstva, makrozoobentosu, botanický monitoring a obecný zoologický screening.

 

 • Vrchlice v Kutné Hoře

zadavatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

lokalita: Kutná Hora

Biologický průzkum byl proveden z důvodu zhodnocení biodiverzity a ekologické stability zájmového území koryta Vrchlice v Kutné Hoře pro projekt revitalizace toku a včetně protipovodňových opatření.

 
 • Průzkumy v Poříčanech

zadavatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

lokalita: Poříčany

V rámci projektu dojde k výstavbě souboru protipovodňových liniových opatření podél vodního toku Šembera. Botanický a zoologický průzkum byl koncipován tak, aby podchytil všechny druhy s užší vazbou na řešené území – území výstavby protipovodňových opatření a potenciálně ovlivněné okolí. Bylo provedeno vyhodnocení vlivu na zjištěné zvláště chráněné druhy a jejich biotop včetně návrhu případných ochranných opatření. 

 
 • Obchvat Blučiny

investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

lokalita: Blučina

Průzkumy sloužily jako podklad pro zpracování dokumentace EIA pro obchvat obce Blučiny. Byly realizovány průzkumy se zaměřením na bezobratlé, obojživelníky, plazy, ptáky, makroskopické vodní bezobratlé, a na flóru.

 
 • Optimalizace železniční trati Litoměřice – Střekov

investor: SŽDC, s.o.

lokalita: Litoměřice – Ústí nad Labem

V rámci připravovaného oznámení EIA byl v předmětném území uskutečněn biologický průzkum. Účelem průzkumu bylo zachycení jarního a letního aspektu výskytu rostlin a živočichů v území potenciálně dotčeném záměrem v úseku od Litoměřic po Ústí nad Labem podél stávající železniční trati, resp. v jejím přilehlém okolí a následné vyhodnocení vlivů spojených s realizací záměru.

 
 • Monitoring mlžů

investor: Ředitelství vodních cest ČR

lokalita: Hněvkovice

Cílem monitoringu bylo zjistit druhovou skladbu a početnosti populací velkých mlžů na místech, kde probíhaly prohrábky dna a pomístní úpravy břehů, a porovnat tento stav se situací před realizací stavby, tj. se zprávou z transferu velkých mlžů z roku 2014. Realizace monitoringu velkých mlžů po dokončení stavby byla jednou z podmínek pro udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů velevrub malířský, velevrub tupý a škeble rybničná.

 
 • Zajištění škod jako důsledku antropogenní činnosti

investor: ELRON CZ s.r.o.

lokalita: Horní Bříza – Hornobřízské oprámy

Průzkumy lokalit byly provedeny v průběhu léta 2017 za účelem vyhodnocení biologického potenciálu jednotlivých ploch se zaměřením na zvláště chráněné druhy. Provedeny byly průzkumy zaměřené především na vyšší rostliny, ptáky a savce. Celková přírodovědná hodnota oprámů je zejména díky zůstatkové vodní ploše a místy odhaleném podloží velmi vysoká, a to i přes kontaminaci prostředí.

 

2016

 • Entomologický a hydrobiologický průzkum pro stavbu „D1 – 0136 Říkovice – Přerov“

objednatel: HBH Projekt spol. s r.o.

lokalita: Říkovice – Přerov

Účelem průzkumu bylo poskytnout aktuální podklady ohledně výskytu druhů na lokalitách dotčených záměrem a vyhodnotit vliv na cílové skupiny bezobratlých. Přičemž důraz byl kladen na prokázání výskytu zvláště chráněných druhů či jinak významných bezobratlých živočichů.

 

 • Entomologický průzkum pro záměr I/46 Olomouc – východní tangenta

objednatel: HBH Projekt spol. s r.o.

lokalita: Olomouc

Entomologický průzkum se specializoval na zvláště chráněné druhy bezobratlých, saproxylické druhy brouků a na další významné bioindikační skupiny hmyzu (vážky, denní motýli, orthopteroidní hmyz). Cílem bylo poskytnout aktualizované poklady ohledně výskytu druhů hmyzu na lokalitách dotčených záměrem, vyhodnotit vlivy záměru na cílové skupiny bezobratlých a navrhnout soubor minimalizačních opatření.

 

 • Hydrobiologický průzkum malé vodní nádrže Smolenská

investor: Povodí Moravy, s.p.

lokalita: MVN Smolenská v k.ú. Jevíčko-předměstí

Pro záměr odtěžení nánosů a naplavenin ze stávající malé vodní nádrže Smolenská byl v srpnu 2016 proveden hydrobiologický průzkum s důrazem na určení dotčených zvláště chráněných druhů živočichů (dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.).

 • Biologický průzkum pro záměr komplexních protipovodňových opatření na Říčanském potoce

zadavatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

lokalita: k.ú. Uhříněves

Průzkumy byly zpracovány pro záměr Komplexních protipovodňových opatření v generelu Říčanského potoka. Byl proveden obecný botanický a zoologický screening území. Dotčené území Říčanského potoka a jeho břehů je z hlediska ochrany přírody jen málo cenné. Niva toku je zastavená a břehy jsou silně ovlivněné činností člověka.

 
 •  Monitoring mravenců

investor: Ředitelství vodních cest ČR

lokalita: Děčín, Prostřední Žleb

Monitoring mravenců byl zaměřen na mravence rodu Myrmica jakožto hostitele myrmekofilních modrásků rodu Phengaris. Monitorovaná byla kvalitativní skladba a abundace hnízd mravenců na lučních lokalitách stávajících modráskových luk a na dalších potenciálně vhodných plochách. Pro průzkum bylo využito základních myrmekologických metod spočívajících ve vyhledávání hnízd mravenců a ve sběru volně běhajících jedinců, byl prováděn smyk a oklep vegetace, prosev hrabanky, bylo také využito odchytových pastí na mravence.

 

 • Biologické průzkumy v Dubnici

investor: Povodí Ohře, státní podnik

lokalita: Dubnice, okres Česká Lípa

Provedené průzkumy v Dubnici sloužily jako podklad pro zpracování Dokumentace EIA pro záměr Suchá nádrž Dubnice – Ještědský potok. Cílem záměru je realizovat opatření na zvýšení protipovodňové ochrany sídel v povodí Ploučnice. Vlastní stavba má charakter suchého poldru na Ještědském potoce východně od obce Dubnice. V zájmovém území byl proveden botanický, hydrobiologický, ichtyologický, ornitologický, entomologický a batrachologický průzkum.

 

2015

 • Batrachologický a ornitologický průzkum dálnice D52 v úseku Perná – státní hranice ČR/Rakousko

investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

lokalita: Perná-st. hranice ČR/Rakousko

V rámci plnění zakázky byl zpracován ornitologický a batrachologický průzkum zájmového území záměru. Byla aktualizována data přírodovědných průzkumů zájmového území trasy D52 provedených v předchozích letech; hlavní důraz byl kladen na zjištění aktuálního výskytu zvláště chráněných druhů živočich (dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.). Nedílnou součástí byl i soubor doporučení stanovených odborníky detailně obeznámenými s environmentální problematikou záměru za účelem minimalizace vlivu stavby na zájmové území a s ohledem na jednotlivé potenciálně dotčené druhy.

 

 • Detailní migrační studie dálnice D52 v úseku Perná – státní hranice ČR/Rakousko

investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

lokalita: Perná-st. hranice ČR/Rakousko

Základní východiska pro zpracování migrační studie záměru vycházela z obecně stanovených doporučení v široce uznávaných metodických pokynech (např. AOPK 2008, Evernia s.r.o. 2011 apod.) či TP 180. Od samého počátku prací na migrační studii probíhaly veškeré činnosti v úzké součinnosti s projektantem stavby za účelem dosažení smysluplných a efektivních úprav technického řešení, které bylo v minulosti orgány ochrany přírody odmítnuto vzhledem k nedůslednému splnění některých zájmů ochrany přírody a krajiny. Pro zpracování byly využity z území zpracované četné přírodovědné průzkumy a znalostí místních mysliveckých organizací disponující informacemi o území z vlastní mnohaleté praxe; tyto podklady byly podpořeny vlastními terénními šetřeními a průzkumy migračních tras (vč. snímků z fotopastí). Uvedený postup vedl k návrhu dostatečného počtu migračních objektů, které svými rozměry umožní migraci všech místní druhů živočichů i zajistí spojitosti dálkového migračního koridoru velkých savců.

 

 • Obchvat Mikulova – aktualizace a doplnění podkladů pro povolení výjimek dle ZOPK

investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

lokalita: Mikulov

V rámci plnění zakázky byl zpracován průzkum zájmového území s cílem aktualizace dat přírodovědných průzkumů zájmového území trasy D52 provedených v předchozích letech s důrazem na zjištění aktuálního výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.) a druhů červených seznamů. Byla zpracována Rešerše aktuálních znalostí slaništních biotopů u Mikulova a jejich botanický a entomologický průzkum; Odborné zhodnocení chiropterologického významu území a Odborné zhodnocení mamaliologického významu území. Nedílnou součástí byl i soubor doporučení stanovený odborníky detailně obeznámenými s environmentální problematikou záměru za účelem minimalizace vlivu stavby na zájmové území a s ohledem na jednotlivé potenciálně dotčené druhy.

 

 • Přírodovědná analýza v rámci studie proveditelnosti vodního díla Čučice

investor: Povodí Moravy, a.s.

lokalita: řeka Oslava a Chvojnice

Dokument zahrnuje literární rešerši k analýze dotčených přírodních biotopů, k výskytu zvláště chráněných druhů (nálezové databáze, veřejné zdroje k biologickému významu lokality) včetně předpokládaných vlivů záměru ve všech třech variantách dle úrovně zátopy: varianta A – 281,7 m n.m., varianta B – 292,5 m n.m., varianta C – 307,5 m n.m.). Obsahuje i základní popis evropsky významné lokality a maloplošných zvláště chráněných území. Dokument poskytuje orientační pohled na problematiku ve vztahu k ochraně přírody (zákon č. 114/1992 Sb.) a procesu EIA (zákon č. 100/2001 Sb.) a navrhne dílčí kroky směřující k udělení stavebního povolení.

 

 • Návrh souboru ochranných opatření k zachování prosperity biotopu slaniska u Mikulova

investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

lokalita: Mikulov

V rámci plnění zakázky byla provedena rozsáhlá analýza současného stavu lokality cenného biotopu slaniska u Mikulova, byla uvedena a diskutována východiska a návrhy dříve zpracovaných studií zabývajících se lokalitou právě ve vztahu k zásahu komunikace do biotopu a je shrnut management na obdobných lokalitách v širším okolí Mikulova, jejíž ochrana má v porovnání s relativně recentně zjištěným slaniskem u Mikulova nepoměrně delší tradici. Uvedená analýza poskytla pevnou základnu pro zpracování komplexního návrhu opatření, které budou kompenzovat zásah do cenného slaništního biotopu, který je nehledě na relativně horší stav zaznamenaný v posledních letech jedinečný pro území regionu i státu. Tento návrh byl kompenzován s věcně a místně příslušnými orgány ochrany přírody.

Potkejme se Cejl 511/43, 602 00 Brno
Napište nám ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si +420 777 076 777