Potkejme se
Husovická 884/4, Brno
Napište nám
ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si
+420 777 076 777
Poptat služby

Naturové posouzení

V případě, že Váš záměr (koncepce) může mít dopad na lokality soustavy Natura 2000 (evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti), je nezbytné opatřit si stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, zda je možné vyloučit významný vliv záměru (koncepce) na předměty ochrany a celistvost těchto lokalit. V případě, že příslušný orgán ochrany přírody významný vliv nevyloučí, je nezbytné na své náklady zpracovat posouzení podle § 45h a § 45i zákona č. 114/1992 Sb. (tzv. naturové posouzení). Toto posouzení zpracovává osoba, která je držitelem autorizace podle § 45i, odst. 3 a 4 téhož zákona. Váš záměr se tímto zároveň dostává do režimu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění a zda bude posuzován podle tohoto zákona, se stanoví ve zjišťovacím řízení.

Co uděláme za Vás?

Identifikujeme, zda se v okolí záměru nachází lokality soustavy Natura 2000, připravíme Vám žádost o vydání stanoviska dle § 45i včetně všech nezbytných podkladů. Na základě domluvy Vás můžeme zastupovat na jednání s příslušnými orgány ochrany přírody.

Pokud orgán ochrany nevyloučí významný vliv, zpracujeme pro Vás naturové posouzení, které obsahuje popis a vyhodnocení přímých i nepřímých vlivů posuzovaného záměru na předměty ochrany a celistvost dotčených evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí, a také srovnání variant záměru, výběr nejvhodnější varianty a v případě identifikace mírně negativních vlivů záměru i návrh zmírňujících opatření. V případě zájmu pro Vás zpracujeme také Oznámení záměru jako podkladu pro zjišťovací řízení.  

 

Kontaktujte nás          Zobrazit reference

 
Potkejme se Husovická 884/4, Brno
Napište nám ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si +420 777 076 777