Potkejme se
Cejl 511/43, 602 00 Brno
Napište nám
ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si
+420 777 076 777
Poptat služby

Reference — EIA/SEA

2019
 ■ EIA | Dokumentace — Zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO) Malešice (MZP483
investor: Pražské služby, a.s.
záměr: Sjednocení technické a roční kapacity ZEVO Malešice
V roce 2019 proběhlo posouzení vlivů na životní prostředí s vydáním souhlasného stanoviska. Předmětem posouzení bylo sjednocení technické a provozní kapacity záměru, které ve výsledku spočívá v navýšení kapacity spalovaného odpadu.
 
 ■ EIA | Posudek — Velký městský okruh Brno (JHM1423)
investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
záměr: Silnice I/42 Brno VMO v úseku tunel Vinohrady – D1
Posudek na klíčovou chybějící část VMO Brno, která by měla významným způsobem zklidnit dopravu v nejvíce zatížených ulicích Brna. Jedním z cílů posudku bylo přispět k hladkému průběhu navazujících řízení bez možností je úspěšně napadnout případnými odpůrci záměru.
 
 ■ EIA | Posudek — Nové dvojité vedení velmi vysokého napětí (OV7183)
investor: ČEPS, a.s.
záměr: SLV - SOK - V439/440 - Nové dvojité vedení
Posudek na důležitý záměr posílení české energetické přenosové soustavy. Dokumentace, na kterou byl posudek zpracován, byla zpracována velmi kvalitně.
 
 ■ EIA | Oznámení — Mimoúrovňové křižovatky Lipůvka, Kuřim a obchvat Podlesí (JHM1465
investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
záměr: I/43 Podlesí, obchvat + MÚK Kuřim-východ + MÚK Lipůvka
Záměrem je zlepšení technického a dopravně bezpečnostního stavu v rámci tří vybraných úseků stávající I/ 43. Závěr zjišťovacího řízení zní, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování. V rámci činnosti byla pro investora připravována rovněž reakce na doručená odvolání spolků Voda z Tetčic a Spokojené Díly proti závěru zjišťovacího řízení; tato odvolání byla následně zamítnuta a závěr zjišťovacího řízení potvrzen MŽP ČR.
 
 ■ EIA | Oznámení — Rozšíření odpočívky Troubsko (JHM1498
investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
záměr: D1 Rozšíření odpočívky Troubsko
Záměr spočívá v rozšíření stávající odpočívky v k.ú. Troubsko na dálnici D1 ve směru na Brno. Kromě vlastních parkovacích stání bude vybudováno např. také restaurační zařízení či dětské hřiště. Záměr mj. povede k zajištění větší bezpečnosti na pozemních komunikacích, nákladní vozidla nyní totiž často stojí v nepřehledných a nebezpečných úsecích. Aktuálně probíhá zjišťovací řízení.
 
 ■ EIA | Oznámení — VD Josefův Důl (LBK669
investor: Povodí Labe, s.p.
záměr: VD Josefův Důl, posílení kapacity převodem vody z Jeleního potoka
Záměrem bylo posílení kapacity vodárenské nádrže Josefův Důl v Jizerských horách převodem vody z Jeleního potoka (délka řešeného úseku 2,1 km). Záměr skončil ve zjišťovacím řízení.
 
2018
 ■ EIA | Dokumentace — Obchvat Blučiny (JHM1296
investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
záměr: II/416 Blučina obchvat, k. ú. Vojkovice u Židlochovic a k. ú. Blučina
Dokumentace EIA byla zpracována pro záměr na vybudování obchvatu Blučiny. Hlavním cílem je vyvedení tranzitní dopravy ze zastavěného území obce a napojení nových zastavitelných území pro výrobu ve východním okraji správního území. Z hlediska platných hygienických limitů je tato tranzitní doprava v obci výrazně nadlimitní.
 
 ■ EIA | Posudek — D8 Žďárek – výrobní areál (ULK1044
investor: D8 Žďárek s.r.o.
záměr: D8 Žďárek – výrobní areál
Posudek na poměrně rozsáhlý záměr výstavby průmyslového areálu v těsném sousedství dálnice D8. V rámci posudku byly identifikovány nedostatky dokumentace v oblasti ochrany přírody a krajiny a zajištěno jejich vyřešení v navazujících řízeních.
 
 ■ EIA | Oznámení — Posílení vodárenské soustavy Náchod - Hradec Králové (HKK921)
investor: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
záměr: Posílení kapacity a zabezpečenosti východočeské vodárenské soustavy Náchod — Hradec Králové přivaděcí řad NV12 — Vysoká Srbská přivaděcí řad Vysoká Srbská — Odbočka VDJ Branka III
 
 ■ EIA | Oznámení — VD Senomaty (STC2190) a VD Šanov (STC2206
investor: Povodí Vltavy, s.p.
záměr: VD Senomaty
Posuzovanými záměry jsou uvažované vodní nádrže u obcí Šanov a Senomaty. Stavby mají plnit retenční funkci a nadlepšovat minimální zůstatkové průtoky v toku. VD Šanov bude spolu s VD Senomaty přispívat k nadlepšovaní minimálního průtoku v Rakovnickém potoce. Pro oba záměry vyplynulo na základě zjišťovacího řízení, že budou posouzeny podle zákona č. 100/2001 Sb.
  
 ■ EIA | Podlimitní oznámení — D2 rozšíření odpočívky Zeleňák
investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
záměr: D2 rozšíření odpočívky Zeleňák, oznámení dle § 6 zákona č. 100/2001 sb. 
Účelem záměru je stavební úprava a plošné rozšíření stávajících odpočívek Zeleňák při dálnici D2 (vlevo i vpravo), které v současné době nevyhovují potřebám intenzit dopravy. Odstavená nákladní vozidla stojí často v nepřehledných a nebezpečných úsecích mimo vyhrazená místa. Na základě vyjádření příslušného úřadu bylo předloženo podlimitní oznámení záměru Krajskému úřadu Jihomoravského kraje s výsledkem, že záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení.
 
 ■ EIA | Oznámení  Přeložka komunikace I/43 - Lom Černá Hora (JHM1429)
investor: Ředitelství silnic a dálnic
záměr: I/43 Lom Černá Hora - přeložka
Záměr je součástí programu odstranění dopravních závad. Předmětem zpracovaného oznámení EIA bylo vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví navrhované přeložky silnice I/43 do nové polohy. Přeložka je navržena východně od stávající komunikace, v kategorii S9,5/80 v délce cca 1,8 km a dalších cca 100 m na obou stranách napojení přeložky na stávající komunikaci.
  
2017 
 ■ EIA | Oznámení — Optimalizace trati Litoměřice —  Střekov (OV4183)
investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
záměr: Optimalizace traťového úseku Litoměřice Dolní nádraží (včetně) — Ústí nad Labem-Střekov (mimo)
V předmětném úseku je uvažováno v délce cca 24 km s rekonstrukcí stávající drážní infrastruktury. Kromě biologických průzkumů bylo nezbytné prověření hlukové a emisní zátěže. Závěr zjišťovacího řízení zní, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování.
  
2016 
 ■ EIA | Dokumentace  Plavební stupeň Děčín (MZP102)
investor: Ředitelství vodních cest ČR
záměr: Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Ústí nad Labem – státní hranice ČR/SRN – Plavební stupeň Děčín
Výstavbou jezu a realizací dalších environmentálních opatření, které jsou součástí záměru, by bylo možné vyřešit plavebně problematický úsek toku. Součástí záměru je také malá vodní elektrárna a pravobřežní i levobřežní migrační pásma, která jsou navržena pro migraci jak vodních, tak suchozemských živočichů. (Zdroj vizualizace: ŘVC ČR)
 
 ■ EIA | Dokumentace  Plavební komora Praha - Staré Město (MZP440)
investor: Ředitelství vodních cest ČR
záměr: Plavební komora Praha - Staré Město
Dokumentace EIA byla zpracovaná se záměrem na vybudování nové plavební komory u Dětského ostrova v Praze. Plavební komora by měla zajistit propojení zdrže jezu Helmovského a Šítkovského. Nově by tak bylo možné vplout do zdrže Staroměnstského jezu přímo ze zdrže Helmovského jezu. (Zdroj vizualizace: ŘVC ČR)
  
Potkejme se Cejl 511/43, 602 00 Brno
Napište nám ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si +420 777 076 777