Potkejme se
Husovická 884/4, Brno
Napište nám
ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si
+420 777 076 777
Poptat služby

Reference — EIA/SEA

2020
EIA | Oznámení — SC Roudnice nad Labem (UKL1121)
investor: Ředitelství vodních cest ČR
záměr: Servisní centrum Roudnice nad Labem
Záměrem je doplnění dopravní infrastruktury vodních cest o servisní centrum plavidel, které umožní bezpečné čerpání pohonných hmot, výdej pitné vody, odběr odpadních vod a zajištění odběru odpadu. Posuzování bylo ukončeno ve zjišťovacím řízení závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování.
 
 EIA Dokumentace — Přemístění betonárny (JHM1484)
investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
záměr: Silnice I/55 Břeclav, obchvat – SO 916 Přemístění betonárny
Záměr řeší novou betonárnu na výrobu betonových směsí poblíž nové silnice I/55 Břeclav, obchvat, a to včetně připojení inženýrských sítí k této betonárně. Pro záměr bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.
 
 EIA | Podklad pro prodloužení — Dálnice D43 v úseku Kuřim – Svitávka
investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
záměr: Dálnice D43 v úseku Kuřim – Svitávka
Vzhledem k omezené platnosti stanoviska EIA byl investor nucen požádat o prodloužení platnosti stanoviska dle § 9a odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. a odbornou analýzou prokázat, že nedošlo ke změnám podmínek v dotčeném území nebo poznatků a metod posuzování, v jejichž důsledku by záměr mohl mít dosud neposouzené významné vlivy na životní prostředí. Pro tyto potřeby byl zpracován rozsáhlý podklad, jehož hlavním účelem bylo prověřit platnost stanoviska MŽP ČR ve vztahu k možným změnám v zájmovém území.
 
2019
 ■ EIA | Oznámení — I/43 Podlesí, Kuřim, Lipůvka (JHM1476)
investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
záměr:  I/43 Podlesí, obchvat + MÚK Kuřim, východ + MÚK Lipůvka 
Záměrem je zlepšení technického a dopravně-bezpečnostního stavu v rámci tří vybraných úseků stávající komunikace I/43. Realizace stavebních úprav silnice doplněná bezkonfliktním křížením se projeví zejména ve zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy za současného zvýšení kapacity silnice I/43. Posuzování bylo ukončeno závěrem zjišťovacího řízení – záměr nepodléhá dalšímu posuzování. Tento závěr, umožňující další přípravu záměru, ustát odvolání, soudní žalobu i následnou kasační stížnost jednoho z místních spolků, který i přes zanedbatelné vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví a i přes jednoznačná dopravně-bezpečnostní pozitiva záměru celý proces napadal.
 
 ■ EIA | Dokumentace — Zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO) Malešice (MZP483
investor: Pražské služby, a.s.
záměr: Sjednocení technické a roční kapacity ZEVO Malešice
V roce 2019 proběhlo posouzení vlivů na životní prostředí s vydáním souhlasného stanoviska. Předmětem posouzení bylo sjednocení technické a provozní kapacity záměru, které ve výsledku spočívá v navýšení kapacity spalovaného odpadu.
 
 ■ EIA | Posudek — Velký městský okruh Brno (JHM1423)
investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
záměr: Silnice I/42 Brno VMO v úseku tunel Vinohrady – D1
Posudek na klíčovou chybějící část VMO Brno, která by měla významným způsobem zklidnit dopravu v nejvíce zatížených ulicích Brna. Jedním z cílů posudku bylo přispět k hladkému průběhu navazujících řízení bez možností je úspěšně napadnout případnými odpůrci záměru.
 
 ■ EIA | Posudek — Nové dvojité vedení velmi vysokého napětí (OV7183)
investor: ČEPS, a.s.
záměr: SLV - SOK - V439/440 - Nové dvojité vedení
Posudek na důležitý záměr posílení české energetické přenosové soustavy. Dokumentace, na kterou byl posudek zpracován, byla zpracována velmi kvalitně.
 
 ■ EIA | Oznámení — Mimoúrovňové křižovatky Lipůvka, Kuřim a obchvat Podlesí (JHM1465
investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
záměr: I/43 Podlesí, obchvat + MÚK Kuřim-východ + MÚK Lipůvka
Záměrem je zlepšení technického a dopravně bezpečnostního stavu v rámci tří vybraných úseků stávající I/ 43. Závěr zjišťovacího řízení zní, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování. V rámci činnosti byla pro investora připravována rovněž reakce na doručená odvolání spolků Voda z Tetčic a Spokojené Díly proti závěru zjišťovacího řízení; tato odvolání byla následně zamítnuta a závěr zjišťovacího řízení potvrzen MŽP ČR.
 
 ■ EIA | Oznámení — Rozšíření odpočívky Troubsko (JHM1498
investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
záměr: D1 Rozšíření odpočívky Troubsko
Záměr spočívá v rozšíření stávající odpočívky v k.ú. Troubsko na dálnici D1 ve směru na Brno s cílem zajistit větší bezpečnost na pozemních komunikacích. S ohledem na blízkost obytné zástavby a obdržená vyjádření k oznámení stanovil příslušný úřad, že záměr bude dále posuzován podle zákona.
 
 ■ EIA | Oznámení — VD Josefův Důl (LBK669
investor: Povodí Labe, s.p.
záměr: VD Josefův Důl, posílení kapacity převodem vody z Jeleního potoka
Záměrem bylo posílení kapacity vodárenské nádrže Josefův Důl v Jizerských horách převodem vody z Jeleního potoka (délka řešeného úseku 2,1 km). Záměr skončil ve zjišťovacím řízení.
 
2018
 ■ EIA | Dokumentace — Obchvat Blučiny (JHM1296
investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
záměr: II/416 Blučina obchvat, k. ú. Vojkovice u Židlochovic a k. ú. Blučina
Dokumentace EIA byla zpracována pro záměr na vybudování obchvatu Blučiny. Hlavním cílem je vyvedení tranzitní dopravy ze zastavěného území obce a napojení nových zastavitelných území pro výrobu ve východním okraji správního území. Z hlediska platných hygienických limitů je tato tranzitní doprava v obci výrazně nadlimitní.
 
 ■ EIA | Posudek — D8 Žďárek – výrobní areál (ULK1044
investor: D8 Žďárek s.r.o.
záměr: D8 Žďárek – výrobní areál
Posudek na poměrně rozsáhlý záměr výstavby průmyslového areálu v těsném sousedství dálnice D8. V rámci posudku byly identifikovány nedostatky dokumentace v oblasti ochrany přírody a krajiny a zajištěno jejich vyřešení v navazujících řízeních.
 
 ■ EIA | Oznámení — Posílení vodárenské soustavy Náchod - Hradec Králové (HKK921)
investor: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
záměr: Posílení kapacity a zabezpečenosti východočeské vodárenské soustavy Náchod — Hradec Králové přivaděcí řad NV12 — Vysoká Srbská přivaděcí řad Vysoká Srbská — Odbočka VDJ Branka III
 
 ■ EIA | Oznámení — VD Senomaty (STC2190) a VD Šanov (STC2206
investor: Povodí Vltavy, s.p.
záměr: VD Senomaty
Posuzovanými záměry jsou uvažované vodní nádrže u obcí Šanov a Senomaty. Stavby mají plnit retenční funkci a nadlepšovat minimální zůstatkové průtoky v toku. VD Šanov bude spolu s VD Senomaty přispívat k nadlepšovaní minimálního průtoku v Rakovnickém potoce. Pro oba záměry vyplynulo na základě zjišťovacího řízení, že budou posouzeny podle zákona č. 100/2001 Sb.
  
 ■ EIA | Podlimitní oznámení — D2 rozšíření odpočívky Zeleňák
investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
záměr: D2 rozšíření odpočívky Zeleňák, oznámení dle § 6 zákona č. 100/2001 sb. 
Účelem záměru je stavební úprava a plošné rozšíření stávajících odpočívek Zeleňák při dálnici D2 (vlevo i vpravo), které v současné době nevyhovují potřebám intenzit dopravy. Odstavená nákladní vozidla stojí často v nepřehledných a nebezpečných úsecích mimo vyhrazená místa. Na základě vyjádření příslušného úřadu bylo předloženo podlimitní oznámení záměru Krajskému úřadu Jihomoravského kraje s výsledkem, že záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení.
 
 ■ EIA | Oznámení  Přeložka komunikace I/43 - Lom Černá Hora (JHM1429)
investor: Ředitelství silnic a dálnic
záměr: I/43 Lom Černá Hora - přeložka
Záměr je součástí programu odstranění dopravních závad. Předmětem zpracovaného oznámení EIA bylo vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví navrhované přeložky silnice I/43 do nové polohy. Přeložka je navržena východně od stávající komunikace, v kategorii S9,5/80 v délce cca 1,8 km a dalších cca 100 m na obou stranách napojení přeložky na stávající komunikaci.
  
2017 
 ■ EIA | Oznámení — Optimalizace trati Litoměřice —  Střekov (OV4183)
investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
záměr: Optimalizace traťového úseku Litoměřice Dolní nádraží (včetně) — Ústí nad Labem-Střekov (mimo)
V předmětném úseku je uvažováno v délce cca 24 km s rekonstrukcí stávající drážní infrastruktury. Kromě biologických průzkumů bylo nezbytné prověření hlukové a emisní zátěže. Závěr zjišťovacího řízení zní, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování.
  
2016 
 ■ EIA | Dokumentace  Plavební stupeň Děčín (MZP102)
investor: Ředitelství vodních cest ČR
záměr: Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Ústí nad Labem – státní hranice ČR/SRN – Plavební stupeň Děčín
Výstavbou jezu a realizací dalších environmentálních opatření, které jsou součástí záměru, by bylo možné vyřešit plavebně problematický úsek toku. Součástí záměru je také malá vodní elektrárna a pravobřežní i levobřežní migrační pásma, která jsou navržena pro migraci jak vodních, tak suchozemských živočichů. (Zdroj vizualizace: ŘVC ČR)
 
 ■ EIA | Dokumentace  Plavební komora Praha - Staré Město (MZP440)
investor: Ředitelství vodních cest ČR
záměr: Plavební komora Praha - Staré Město
Dokumentace EIA byla zpracovaná se záměrem na vybudování nové plavební komory u Dětského ostrova v Praze. Plavební komora by měla zajistit propojení zdrže jezu Helmovského a Šítkovského. Nově by tak bylo možné vplout do zdrže Staroměnstského jezu přímo ze zdrže Helmovského jezu. (Zdroj vizualizace: ŘVC ČR)
  
Potkejme se Husovická 884/4, Brno
Napište nám ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si +420 777 076 777