Potkejme se
Husovická 884/4, Brno
Napište nám
ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si
+420 777 076 777
Poptat služby

Reference - Posouzení vlivu na krajinný ráz

  2020
■ KR | D52, úsek 5204 a 5206
investor: Ředitelství silnice a dálnic
záměr: Dálnice D52 Pohořelice – Mikulov (Drasenhofen)
 
■ KR | nemocnice Zlín
záměr: stavba krajské nemocnice ve Zlíně
 
■ KR | D55
záměr: D55, 5513 Lužice - Břeclav
 
  2019
 ■ KR | MUK Vysoké Mýto
záměr: Napojení silnice II/312 na D35 Vysoké Mýto - západ
 
 ■ KR | Pracoviště povrchových úprav a kataforetického lakování
investor: ZAMET, spol. s r.o.
záměr: ZAMET, spol. s r.o.: Pracoviště povrchových úprav a kataforetického lakování
Záměrem investora je modernizace stávajícího pracoviště chemické předúpravy a mokrého lakování, spočívající ve vybudování nového pracoviště povrchových úprav a kataforetického lakování v nové výrobní hale a umístění nových technologických celků.
 
■ KR | Silnice R1, Rožumberok
investor: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
záměr: Rýchlostná cesta R1 Ružomberok, Juh – križovatka D1 
 
■ KR | Silnice II/490, Zlín
investor: Statutární město Zlín
záměr: Silnice II/490 Zlín, propojení I/49-R/49 3. úsek obchvat Zálešné
 
■ KR | Dálnice D8, úsek Lovosice – Řehlovice
investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
záměr: Dálnice D8 0805 Lovosice – Řehlovice (část stavby A – trasa dálnice a F – tunel Radejčín; km 58,550 – 64,690)
 
 ■ KR | Výstavba Kunětice
investor: Jaroslav Kalabza, MBA
záměr: Využití pozemku p. č. 433/1 v k. ú. Kunětice pro rekreaci a výstavbu staveb
Záměrem jsou čtyři novostavby s využitím pro rekreační účely, z nichž každá max. do plochy 150 m2 s jedním nadzemním podlažím a podkrovím. Jde o realizaci záměru na pozemku investora (parcela p. č. 433/1 k.ú. Kunětice) v souladu s ÚP obce Kunětice. Součástí záměru je i zpevněná přístupová komunikace v rámci řešeného pozemku.
 
■ KR | Změna zástavby OV, Vimperk
investor: Ing. Martin Paštika, MBA
záměr: Změna výškové hladiny zástavby OV v lokalitě Vodník (z hlediska změny č. 2 ÚP Vimperk)
 
2018
■ KR | OC Slivenec, Praha
investor: AED projekt, a.s.
záměr: OC Slivenec
 
■ KR | Mlýn Hrubý, Polička
investor: Ing. Petr Hrubý
záměr: Mlýn Hrubý – Rekonstrukce II. etapa 
 
■ KR | D43 Lysice/Bořitov – Svitávka
investor: Ředitelství silnic a dálnic České republiky
záměr: D43 Lysice/Bořitov – Svitávka, Studie návrhu komplexních krajinných úprav pro začlenění trasy stavby do krajiny
 
■ KR | I/57 Valašské Meziříčí
investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
záměr: I/57 Valašské Meziříčí – Jarcová, obchvat, protipovodňová opatření
 
■ KR | I/44 Zábřeh
investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
záměr: Kácení dřevin silničního stromořadí u silnice I/16
 
■ KR | Kácení dřevin u silnice I/16
investor: MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD
záměr: Kácení dřevin silničního stromořadí u silnice I/16
Obsahem studie bylo posouzení navrhovaného kácení dřevin silničního stromořadí u silnice I/16 na území města Trutnov (dále také „záměr“) z hlediska zásahu do krajinného rázu (dále také „KR“) ve smyslu §12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále také „zákon č. 114/1992 Sb.“ či jen „zákon“).
 
2017
 ■ KR | Optimalizace železniční trati Litoměřice – Střekov
investor: SŽDC, s.o.
záměr: Optimalizace traťového úseku Litoměřice Dolní nádraží (včetně) — Ústí nad Labem-Střekov (mimo)
V rámci připravovaného oznámení EIA byly v předmětném území uskutečněny průzkumy, včetně terénního šetření pro vyhodnocení vlivu záměru na krajinný ráz. Ráz krajiny se v zájmovém území vyznačuje znaky a hodnotami přírodní, kulturní a historické charakteristiky krajinného rázu a hodnotami estetickými, které mají často jedinečný význam v regionálním, nadregionálním, resp. v mnoha případech i republikovém měřítku. Záměr je situován do prostoru stávajícího vedení železnice, která, přestože v území znamená antropogenní prvek, který mnohdy narušil původní krajinnou strukturu, díky svému přiměřenému měřítku a míře začlenění do krajiny je povětšinou vnímána jako přirozená součást krajiny.
 
 ■ KR | SKI Hlubočky
investor: SKI AREÁL HLUBOČKY spol. s r.o.
záměr: Optimalizace traťového úseku Litoměřice Dolní nádraží (včetně) — Ústí nad Labem-Střekov (mimo)
Dokument byl zpracován jako odborný podklad pro podání žádosti o souhlas/závazné stanovisko věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody k zásahu do krajinného rázu (a přírodního parku) ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb., a byla přiložena jako jedna z příloh Oznámení dle § 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
 
2016
 ■ KR | Suchá nádrž Dubnice – Ještědský potok – posouzení vlivu na krajinný ráz
investor: Povodí Ohře, státní podnik
záměr: Suchá nádrž Dubnice – Ještědský potok 
V rámci plnění zakázky bylo zpracováno posouzení navrhovaného záměru Suchá nádrž Dubnice – Ještědský potok z hlediska zásahu do krajinného rázu ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb. Studie posoudila, jakou měrou se záměr bude dotýkat znaků a hodnot krajinného rázu. Využívá postupu hodnocení dle metodického postupu Posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz (VOREL, Ivan – BUKÁČEK, Roman – MATĚJKA, Petr – CULEK, Martin – SKLENIČKA, Petr; 2004). Studie slouží jako podklad pro zpracování dokumentace vlivů záměru na životní prostředí dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb.
 
2015
 ■ KR | Obchvat Mikulova – posouzení vlivu záměru na krajinný ráz
investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
záměr: Obchvat Mikulova 
V rámci plnění zakázky byla zpracována studie posouzení záměru z hlediska zásahu do krajinného rázu ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb. Studie posoudila, jakou měrou se stavba dotýká znaků a hodnot krajinného rázu (přírodní, kulturní a historické charakteristiky) a zákonných kritérií uvedených v § 12 (přírodních a estetických hodnot, významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant, harmonického měřítka a vztahů v krajině) a sloužila jako součást dokumentace pro územní řízení pro účely vydání závazného stanoviska k zásahu do krajinného rázu dle § 12 citovaného zákona. 
Potkejme se Husovická 884/4, Brno
Napište nám ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si +420 777 076 777