Potkejme se
Cejl 511/43, 602 00 Brno
Napište nám
ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si
+420 777 076 777
Poptat služby

Reference - Posouzení vlivu na krajinný ráz

2017

  • Optimalizace železniční trati Litoměřice - Střekov

investor: SŽDC, s.o.

lokalita: Litoměřice – Ústí nad Labem

V rámci připravovaného oznámení EIA byly v předmětném území uskutečněny průzkumy, včetně terénního šetření pro vyhodnocení vlivu záměru na krajinný ráz. Ráz krajiny se v zájmovém území vyznačuje znaky a hodnotami přírodní, kulturní a historické charakteristiky krajinného rázu a hodnotami estetickými, které mají často jedinečný význam v regionálním, nadregionálním, resp. v mnoha případech i republikovém měřítku. Záměr je situován do prostoru stávajícího vedení železnice, která, přestože v území znamená antropogenní prvek, který mnohdy narušil původní krajinnou strukturu, díky svému přiměřenému měřítku a míře začlenění do krajiny je povětšinou vnímána jako přirozená součást krajiny.

 
  • SKI Hlubočky

investor: SKI AREÁL HLUBOČKY spol. s r.o.

lokalita: Olomouc

Dokument byl zpracován jako odborný podklad pro podání žádosti o souhlas/závazné stanovisko věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody k zásahu do krajinného rázu (a přírodního parku) ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb., a bude přiložen jako jedna z příloh Oznámení dle § 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.

 

2016

  • Suchá nádrž Dubnice - Ještědský potok – posouzení vlivu na krajinný ráz

investor: Povodí Ohře, státní podnik

lokalita: Ještědský potok, Dubnice

V rámci plnění zakázky bylo zpracováno posouzení navrhovaného záměru Suchá nádrž Dubnice - Ještědský potok z hlediska zásahu do krajinného rázu ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb. Studie posoudila, jakou měrou se záměr bude dotýkat znaků a hodnot krajinného rázu. Využívá postupu hodnocení dle metodického postupu Posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz (VOREL, Ivan – BUKÁČEK, Roman – MATĚJKA, Petr – CULEK, Martin – SKLENIČKA, Petr; 2004). Studie slouží jako podklad pro zpracování dokumentace vlivů záměru na životní prostředí dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb.

 

2015

  • Obchvat Mikulova – posouzení vlivu záměru na krajinný ráz

investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

lokalita: Mikulov

V rámci plnění zakázky byla zpracována studie posouzení záměru z hlediska zásahu do krajinného rázu ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb. Studie posoudila, jakou měrou se stavba dotýká znaků a hodnot krajinného rázu (přírodní, kulturní a historické charakteristiky) a zákonných kritérií uvedených v § 12 (přírodních a estetických hodnot, významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant, harmonického měřítka a vztahů v krajině) a sloužila jako součást dokumentace pro územní řízení pro účely vydání závazného stanoviska k zásahu do krajinného rázu dle § 12 citovaného zákona.

 

Potkejme se Cejl 511/43, 602 00 Brno
Napište nám ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si +420 777 076 777