Potkejme se
Husovická 884/4, Brno
Napište nám
ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si
+420 777 076 777
Poptat služby

Inženýrská činnost, odborné konzultace

Zastupujeme klienta při inženýrské činnosti v rámci zpracování oznámení a dokumentace EIA a v rámci územního a stavebního řízení. Zajišťujeme vyjádření, souhlasy, rozhodnutí a závazná stanoviska orgánů státní správy (k zásahům do lokalit soustavy Natura 2000, zvláště chráněných území, významných krajinných prvků, územního systému ekologické stability, krajinného rázu; žádost ohledně potřeby biologického hodnocení, žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, žádost o udělení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů, podklady k žádostem o ověřovací a verifikační stanovisko aj.), absolvujeme předběžná jednání k zamýšlené stavbě s dotčenými orgány a osobami.

 

Kontaktujte nás          Zobrazit reference

 
Potkejme se Husovická 884/4, Brno
Napište nám ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si +420 777 076 777