Potkejme se
Husovická 884/4, Brno
Napište nám
ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si
+420 777 076 777
Poptat služby

Posuzování staveb z hlediska výskytu synantropních živočichů a kolizí ptáků

 

Zajišťujeme biologické průzkumy a posuzování staveb zaměřené na výskyt synantropních druhů živočichů (ptáků a netopýrů) včetně návrhu následných opatření dle Metodiky posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů a rovněž posuzování stávajících i nových staveb z hlediska rizikovosti kolizí ptáků s reflexními a průhlednými plochami včetně návrhu opatření na minimalizaci těchto kolizí v souladu s publikací Ptáci a skla – bezpečné soužití vydanou Českou společností ornitologickou. Tato posouzení mohou být povinnou součástí žádosti o dotační titul (např. pro zateplení budovy v rámci Operačního programu Životní prostředí); zpracování těchto posouzení si však příslušný orgán (typicky orgán ochrany přírody) může vyžádat rovněž nezávisle na žádosti o dotaci. Posouzení mohou provádět pouze odborně způsobilé osoby.

Co uděláme za Vás?

Zpracujeme pro Vás posouzení stavby z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných druhů synantropních živočichů – tj. ptáků (typicky rorýse obecného, kavky obecné, jiřičky obecné ad.) a netopýrů, a navrhneme následná opatření zohledňující případný výskyt těchto živočichů tak, aby mohly být jejich stávající hnízdiště, resp. úkryty harmonicky začleněny do výsledné podoby stavby. Před vypracováním vlastního posudku provedeme průzkum dotčené stavby, jehož termín je s ohledem na životní cyklus předmětných druhů vhodné situovat do pozdně jarního až letního období (typicky přelom června a července) a zároveň s dostatečným předstihem před započetím stavebních prací (ideálně v rámci projektové přípravy). V případě podávání žádosti o dotační titul mimo toto období (např. v zimě) je možné vypracovat tzv. předběžné posouzení, resp. vyjádření (stanovisko) odborně způsobilé osoby, které v danou chvíli podání žádosti o dotaci umožní, zpravidla však předpokládá následné provedení průzkumu ve vhodném (pozdně jarním až letním) období před započetím stavby. Zjištění z průzkumu jsou dále doplněna informacemi z dostupných zdrojů (biologických databází), popř. z konzultací s místními odborníky. Na výstupy posudku může poté navazovat činnost biologického dozoru v průběhu realizace předmětné stavby a po jejím dokončení.

Zpracovat pro Vás můžeme také posouzení stávajících i nových staveb z hlediska rizikovosti kolizí ptáků s reflexními a průhlednými plochami včetně návrhu následných opatření. Výstupem tohoto posudku je poté identifikace rizikových vertikálních a šikmých ploch, která vyplývá z architektonického řešení dotčené stavby (včetně použitých materiálů), kontextu okolí, předpokládaných denních pohybů ptáků v předmětné oblasti, popř. již zdokumentovaných kolizí ptáků s těmito plochami apod. Následuje návrh opatření na minimalizaci těchto kolizí, která jsou realizovatelná v rámci předmětné stavby a také v jejím okolí.

Kontaktujte nás          

 
Potkejme se Husovická 884/4, Brno
Napište nám ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si +420 777 076 777