Potkejme se
Cejl 511/43, 602 00 Brno
Napište nám
ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si
+420 777 076 777
Poptat služby

Reference - Další projekty

2017

  • Zpracování odborného posudku

zadavatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

lokalita: Luka nad Jihlavou

Na základě předběžného návrhu přírodě blízkých protipovodňových opatření na třech lokalitách katastru obce Luka nad Jihlavou byl zpracován odborný posudek, který popisuje vlivy záměru na přírodní a přírodě blízké biotopy a obsahuje také soubor doporučení k eliminaci či minimalizaci těchto vlivů na biotopy. Součástí návrhu je i popis změn v území, které mohou přispívat k posílení přirozených funkcí krajiny dosažených realizací navržených opatření.

 

  • Dílčí část studie odtokových poměrů včetně návrhu PPO

zadavatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

lokalita: povodí Rožanského potoka

Zpracovaná dílčí část studie odtokových poměrů byla vypracována jako rešerše z analýzy Nálezové databáze ochrany přírody, analýzy předmětného území z pohledu možného střetu s lokalitami Natura 2000, zvláště chráněnými územími, přírodními parky, významnými krajinnými prvky, skladebnými prvky nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability, biosférickými rezervacemi UNESCO, mokřady chráněné v rámci Ramsarské smlouvy, památnými stromy; a z popisu migračních bariér.

 

  • Biologická rešerše ve vybraných povodích Sázavy

zadavatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

lokalita: povodí Sázavy

Byla vypracována rešerše z analýzy Nálezové databáze ochrany přírody, analýzy předmětného území z pohledu možného střetu s lokalitami Natura 2000, zvláště chráněnými územími, přírodními parky, významnými krajinnými prvky, skladebnými prvky nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability, biosférickými rezervacemi UNESCO, mokřady chráněné v rámci Ramsarské smlouvy, památnými stromy; a z popisu migračních bariér.

 

2016

  • Vyhodnocení variant splavnění Labe v oblasti Přelouče

investor: Ředitelství vodních cest ČR

lokalita: Přelouč

Výzkumná zpráva byla zaměřena na provedení multioborového posouzení a vyhodnocení variant splavnění Labe v oblasti Přelouče. Hodnocení bylo provedeno z pohledu environmentálního, stavebně-technického a ekonomického, přičemž naší společností byla zaštiťována první environmentální část. Celkem bylo posuzováno 14 variant řešení. Varianty byly hodnoceny z pohledu zásahu variant záměru do přírodních biotopů, prvků územního systému ekologické stability, významných krajinných prvků, bylo provedeno vyhodnocení vlivu na krajinný ráz a posouzena potencionální možnost realizace kompenzačních opatření pro zmírnění vlivů záměru na životní prostředí.

 

Potkejme se Cejl 511/43, 602 00 Brno
Napište nám ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si +420 777 076 777