Potkejme se
Husovická 884/4, Brno
Napište nám
ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si
+420 777 076 777
Poptat služby

Reference - Další projekty

2019
 ■ Riziková analýza| Rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3
investor: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
záměr: Dálnice D3 „středočeská část“ Praha – Nová Hospoda rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3
Cílem rizikové analýzy bylo jednoznačně identifikovat střety z hlediska zájmů chráněných dle zák. č. 114/1992 Sb., analyzovat potřebu provedení zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., identifikovat případné střety se záplavovými, poddolovanými či chráněnými ložiskovými územími.
 
 ■ Zpracování studie | D52 5204, vliv CHRL na recipienty
investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
záměr: D52, stavba 5204
Pro vybrané úseky dálnice D52 (zejména stavba 5206) byly stanoveny zásady pro časově i prostorově koordinované vodohospodářské řešení segmentu likvidace srážkových vod, jejichž fyzikální a chemické vlastnosti budou potenciálně změněny na kontaktu s povrchem komunikace.
 
 ■ Návrh opatření | Plavební stupeň Děčín
investor: Ředitelství vodních cest ČR
záměr: Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Ústí nad Labem – státní hranice ČR/SRN – Plavební stupeň Děčín
 
2018
 ■ Návrh opatření | Nové Mlýny
investor: Povodí Moravy
záměr: Opatření ke zlepšení podmínek předmětu ochrany přírodní rezervace Věstonická nádrž a ptačí oblasti Střední nádrž VDNM a vodohospodářské funkce soustavy Střední a Dolní nádrže Nové Mlýny
 
 ■ Enviromentální aspekty a koncepce vodohospodářského řešení | D2 Odpočívka Lanžhot
investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
záměr: D2 Odpočívka Lanžhot
 
 ■ Vyhodnocení environmentálních dopadů | I/52 Pasohlávky – most ev.č. 52-059
investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
záměr: I/52 Pasohlávky – oprava mostu ev.č. 52-059
Vyhodnocení z hlediska zájmů ochrany životního prostředí, přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
 
 ■ Vyhodnocení variant | Rekreační přístav Kroměříž a Střední Morava
investor: Vodní cesty, a.s.
záměr: Rekreační přístav Kroměříž a rekreační přístav Střední Morava
Vyhodnocení variant z hlediska zájmů ochrany životního prostředí, přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
 
2017
 ■ Zpracování odborného posudku, Luka nad Jihlavou
investor: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
záměr: Protipovodňová opatření, Luka nad Jihlavou
Na základě předběžného návrhu přírodě blízkých protipovodňových opatření na třech lokalitách katastru obce Luka nad Jihlavou byl zpracován odborný posudek, který popisuje vlivy záměru na přírodní a přírodě blízké biotopy a obsahuje také soubor doporučení k eliminaci či minimalizaci těchto vlivů na biotopy. Součástí návrhu je i popis změn v území, které mohou přispívat k posílení přirozených funkcí krajiny dosažených realizací navržených opatření. 
 
 ■ Dílčí část studie odtokových poměrů včetně návrhu PPO
investor: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
záměr: Protipovodňová opatření, Rožanský potok
Zpracovaná dílčí část studie odtokových poměrů byla vypracována jako rešerše z analýzy Nálezové databáze ochrany přírody, analýzy předmětného území z pohledu možného střetu s lokalitami Natura 2000, zvláště chráněnými územími, přírodními parky, významnými krajinnými prvky, skladebnými prvky nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability, biosférickými rezervacemi UNESCO, mokřady chráněné v rámci Ramsarské smlouvy, památnými stromy; a z popisu migračních bariér. 
 
 ■ Biologická rešerše ve vybraných povodích Sázavy
investor: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Byla vypracována rešerše z analýzy Nálezové databáze ochrany přírody, analýzy předmětného území z pohledu možného střetu s lokalitami Natura 2000, zvláště chráněnými územími, přírodními parky, významnými krajinnými prvky, skladebnými prvky nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability, biosférickými rezervacemi UNESCO, mokřady chráněné v rámci Ramsarské smlouvy, památnými stromy; a z popisu migračních bariér.
 
2016
 ■ Vyhodnocení variant splavnění Labe v oblasti Přelouče
investor: Ředitelství vodních cest ČR
záměr: Stupeň Přelouč II
Výzkumná zpráva byla zaměřena na provedení multioborového posouzení a vyhodnocení variant splavnění Labe v oblasti Přelouče. Hodnocení bylo provedeno z pohledu environmentálního, stavebně-technického a ekonomického, přičemž naší společností byla zaštiťována první environmentální část. Celkem bylo posuzováno 14 variant řešení. Varianty byly hodnoceny z pohledu zásahu variant záměru do přírodních biotopů, prvků územního systému ekologické stability, významných krajinných prvků, bylo provedeno vyhodnocení vlivu na krajinný ráz a posouzena potencionální možnost realizace kompenzačních opatření pro zmírnění vlivů záměru na životní prostředí. 
Potkejme se Husovická 884/4, Brno
Napište nám ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si +420 777 076 777