Potkejme se
Husovická 884/4, Brno
Napište nám
ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si
+420 777 076 777
Poptat služby

Klimatická studie

Změna klimatu je v současnosti jedním z nejzávažnějších a nejvíce diskutovaných globálních ekologických problémů. Negativní dopady změny klimatu významně ovlivňují nejen přírodní ekosystémy Země, ale také socio‐ekonomickou sféru, která se do značné míry podílí na příčině změny klimatu – zesilování skleníkového efektu atmosféry nadměrným zvyšováním antropogenních emisí skleníkových plynů. Jedná se především o spalování fosilních paliv a odlesňování.

Prověřování projektů z hlediska klimatického dopadu je integrováno do přípravy v rámci procesů EIA i SEA, dle požadavků zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a jeho cílem je začlenit do vývoje projektů opatření pro zmírňování změny klimatu a pro přizpůsobení se této změně.

Klimatická studie bude zpracována dle těchto metodik:

  • Evropské komise (Technické pokyny k prověřování infrastruktury z hlediska klimatického dopadu v období 2021-2027),
  • Evropské investiční banky (EIB Project Carbon Footprint Methodologies. Methodologies for the assessment of project greenhouse gas emissions and emission variations, 2022),
  • Ministerstva životního prostředí ČR (Metodický výklad k aplikaci vybraných nových pojmů a požadavků zákona EIA, 2017),
  • Doplňujících pokynů ke zpracování dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu (IROP 2021-2027) u projektů, které se ucházejí o dotace v rámci výzvy IROP Ministerstva pro místní rozvoj.

Co uděláme za Vás?

Vypracujeme klimatickou studii, která:

  • vyhodnotí vliv Vašeho záměru z hlediska zmírňování (mitigace) změn klimatu, tzn. z hlediska produkce emisí skleníkových plynů a klimatické neutrality,
  • v případě projektů s plánovanou životností delší než do roku 2050 popíše kompatibilitu projektu s provozem, údržbou a eventuálním vyřazením z provozu za okolností klimatické neutrality,
  • posoudí vliv Vašeho záměru na přizpůsobení se změnám klimatu (adaptace) a také zranitelnost Vašeho záměru vůči dopadům změny klimatu,
  • ověří soulad projektu s příslušnými vnitrostátními strategiemi v oblasti ochrany klimatu.

 

Článek o klimatických studiích najdete na našem blogu.

Potkejme se Husovická 884/4, Brno
Napište nám ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si +420 777 076 777