Potkejme se
Husovická 884/4, Brno
Napište nám
ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si
+420 777 076 777
Poptat služby

Migrační prostupnost území

Problematika migrační prostupnosti krajiny na úrovni druhů i cenných přírodních ekosystémů je stále více akcentována vzhledem k narůstající fragmentaci krajiny antropogenními prvky liniovými (pozemní komunikace, železniční tratě) i bodovými, resp. plošnými (zástavba obcí, průmyslové areály).

Migrační studie může sloužit jako podklad pro posouzení vlivů záměru na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, nebo jako součást dokumentace pro územní řízení pro účely inženýrské činnosti dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (pro některé typy záměrů slouží jako nezbytný podklad pro zpracování biologického hodnocení dle § 67 zákona).

Co uděláme za Vás?

Vypracujeme studii, která posoudí, jakou měrou se bude Váš záměr dotýkat stávajících vztahů a vazeb v krajině významných z hlediska migrace různých skupin druhů (ryby, obojživelníci a plazi, ptáci a netopýři, pozemní savci) a ekosystémů. Při zpracování je postupováno v souladu s široce uznávanými metodickými doporučeními formulovanými k této problematice v posledních dvaceti letech, kdy se problematika migrací dostala do popředí zájmu odborné veřejnosti.

Kontaktujte nás   

Potkejme se Husovická 884/4, Brno
Napište nám ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si +420 777 076 777