Potkejme se
Husovická 884/4, Brno
Napište nám
ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si
+420 777 076 777
Poptat služby

Posouzení vlivu na krajinný ráz

Krajinným rázem je ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, přírodní, kulturní či historická charakteristika určitého místa a snižování jeho přírodních a estetických hodnot je zakázáno. V případě záměrů, při jejichž činnosti by došlo ke snížení nebo změně krajinného rázu, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Zásahy mohou být provedeny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant, harmonického měřítka a vztahů v krajině. Zvláštním případem je hodnocení v zastavěném území a v zastavitelných plochách, kdy se krajinný ráz neposuzuje za podmínek daných ve výše citovaném zákoně (§ 12 odst. 4).

Studie posouzení vlivu na krajinný ráz může sloužit buď jako podklad pro zpracování dokumentace vlivů záměru na životní prostředí dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, nebo jako součást dokumentace pro územní řízení pro účely získání závazného stanoviska k zásahu do krajinného rázu dle § 12 citovaného zákona.

Co uděláme za Vás?

Vypracujeme studii, která posoudí, jakou měrou se bude Váš záměr dotýkat znaků a hodnot krajinného rázu. Studie bude postavena na principech široce uznávaného metodického doporučení (Vorel et al. 2004), což umožní dosažení odpovídající míry objektivizace posouzení. Během průzkumu území pořídíme podrobnou fotodokumentaci, která rovněž poslouží pro zpracování tzv. pohledových studií (pohledy z významných míst vnímání krajiny).

 

Kontaktujte nás          Zobrazit reference

 
Potkejme se Husovická 884/4, Brno
Napište nám ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si +420 777 076 777