Potkejme se
Husovická 884/4, Brno
Napište nám
ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si
+420 777 076 777
Poptat služby

Reference - Dendrologický průzkum

2020
 ■ Dendrologie | Bystrc - Veveří
investor: JMK
záměr: II/384 Brno, hrad Veveří - Bystrc a Cyklostezka Svratecká
 
 ■ Dendrologie | I/45 Krnov
záměr: I/45 Krnov – západní obchvat
 
 ■ Dendrologie | MUK Mikulov jih
záměr: Dálnice D52, stavba 5206.2, MÚK Mikulov jih – st. hranice ČR/Rakousko
 
 ■ Dendrologie | Telč
záměr: II/406 Dvorce – Telč, 3.stavba
 
 ■ Dendrologie | Brno - Hradecká
záměr: OC Hradecká
 
2019
 ■ Dendrologie | Hodonín
investor: APC SILNICE s.r.o.
záměr: Stavební úpravy ulice Měšťanská - Hodonín
Během průzkumu bylo zjištěno celkem 23 stromů o obvodu kmene většího než 80 cm (měřeno ve výšce 130 cm nad zemí) anebo stromů, které jsou součástí stromořadí, pro které je nutné povolení ke kácení i pro podlimitní dřeviny, které obvodu kmene 80 cm nedosahují. Stavební úpravy si dále vyžádají kácení dvou zapojených porostů o celkové ploše až 36 m2; tedy nepřesahující limit dle vyhlášky č. 189/2013 Sb. a nevyžadující povolení ke kácení dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb.
 
 ■ Dendrologie | D52 - aktualizace pro stavbu 5206
investor: Ředitelství silnic a dálnic České republiky
záměr: D52 5206 Perná – st. hranice ČR/Rakousko, 5206.1 Obchvat Mikulova
Aktualizace dendrologického průzkumu stavby úzce navazovala na dendrologická data území získaná průzkumy v letech 2015 a 2018. Pozornost byla věnována pouze těm dřevinám, které byly v přímém střetu se stavbou 5206.1.
 
 ■ Dendrologie | Česká
investor: Rušar mosty, s.r.o.
záměr: Úprava mostu na silnici I/43
Dendrologický průzkum byl zaměřen na území podél mostní konstrukce a komunikace I/43. Během průzkumu bylo zjištěno celkem 50 stromů o obvodu kmene větším než 80 cm (měřeno ve výšce 130 cm nad zemí) anebo stromů, které jsou součástí stromořadí, pro které je nutné povolení i pro podlimitní dřeviny; dále byly identifikovány zapojené porosty překračující zákonný limit 40 m2.
 
 ■ Dendrologie | Trutnov, Na Terase
investor: MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD
záměr: Rekonstrukce ul. Na Terase
Dendrologický průzkum byl proveden v okolí ulice Na Terase, Trutnov. Byly definovány stromy a plocha zapojených porostů, které bude nutné odstranit. Zároveň byla navržena druhová skladba, počet a umístění náhradní výsadby, která reflektuje specifika podnebí v Podkrkonoší. 
 
 ■ Dendrologie | Bečva
investor: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
záměr: Cyklostezka Bečva-Vlára
Dendrologický průzkum byl proveden pro záměr vybudování úseku cyklostezky Bečva-Vlára. Tato cyklostezka je součástí projektu cyklostezka Bečva-Vlára-Váh (BEVLAVA), který je uceleným záměrem mikroregionů Hornolidečska, Jižního Valašska a slovenských partnerů. Cílem projektu je vybudování spojité cyklostezky o celkové délce 50 km, která propojí obě příhraniční oblasti a zajistí jak obyvatelům, tak návštěvníkům velmi kvalitní a příjemné bezmotorové dopravní spojení.
 
 ■ Dendrologie | Žďár
investor: APC SILNICE s.r.o.
záměr: Úprava silnice II/353 Žďár nad Sázavou, průtah ul. Vysocká vč. křižovatky s ul. Studentská
Během průzkumu bylo zjištěno celkem 32 stromů o obvodu kmene větším než 80 cm (měřeno ve výšce 130 cm nad zemí) anebo stromů, které jsou součástí stromořadí, pro které je nutné povolení i pro podlimitní dřeviny; dále byly identifikovány okrasné keře, vysazené často soukromými osobami ve vazbě na přiléhající domy.
 
2018
 ■ Dendrologie | ZOO Olomouc
investor: APC SILNICE s.r.o.
záměr: Výstavba komunikací a inženýrských sítí v areálu ZOO Olomouc
Během průzkumu bylo zjištěno celkem 71 stromů o obvodu kmene větším než 80 cm (měřeno ve výšce 130 cm nad zemí). Dále bylo zjištěno 11 skupin zapojených porostů, jejichž celková plocha převyšuje limitních 40 m2.
 
 ■ Dendrologie | Vsetín
investor: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
záměr: Cyklostezka Rokytenka, I. etapa – Visutá cyklo lávka přes řeku Bečvu
Během průzkumu bylo zjištěno celkem 12 stromů o obvodu kmene větším než 80 cm (měřeno ve výšce 130 cm nad zemí), případně dřevin podlimitních, které se nachází na území VKP. Dále byly zjištěny 4 skupiny zapojených porostů o celkové rozloze 833 m2.
 
 ■ Dendrologie | Čekanice – Vožická
investor: APC SILNICE s.r.o.
záměr: Cyklostezka Čekanice – Vožická
Dendrologický průzkum byl zaměřen na území, kde je plánováno vybudování cyklostezky ve městě Tábor v úseku příměstské části Čekanice po ulici Vožická. Během průzkumu bylo zjištěno celkem 33 stromů o obvodu kmene větším než 80 cm (měřeno ve výšce 130 cm nad zemí) a 1 podlimitní strom jako součást stromořadí. Pro všechny tyto dřeviny bude v případě odstranění nezbytné získat povolení ke kácení
 
 ■ Dendrologie | Třebíč - Přibyslavice
investor: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
záměr: Oprava silnice III/35113 v úseku Třebíč, křižovatka s II/351 - Přibyslavice, křižovatka s III/35113
Průzkumem bylo v zájmovém území zjištěno celkem 39 druhů dřevin, z toho 31 druhů stromů a 8 druhů keřů (viz tabulky níže). Celkem bylo zaznamenáno 577 bodových dat (nadlimitních či podlimitních stromů) a 36 polygonových dat (zapojené porosty).
 
 ■ Dendrologie | D52, stavby 5206.2 a 5206.3
investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
záměr: Dálnice D52, stavba 5206.2 a Dálnice D52, stavba 5206.3
 
2017
 ■ Inventarizace dřevin v Poříčanech
investor: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
záměr: V rámci projektu dojde k výstavbě souboru protipovodňových liniových opatření podél vodního toku Šembera. Inventarizace dřevin byla provedena v linii navrhované protipovodňové ochrany v šířce cca 10-15 m. Výstupem byla textová zpráva, včetně situačního výkresu se zákresem dřevin a přehledná tabulka.
 
 ■ Dendrologie | Optimalizace železniční trati Litoměřice  Střekov
investor: SŽDC, s.o.
záměr: V rámci připravovaného oznámení EIA byly v předmětném území uskutečněny průzkumy, včetně dendrologického průzkumu. Účelem dendrologického průzkumu bylo provedení inventarizace dřevin v úseku od Litoměřic po Ústí nad Labem podél stávající železniční trati, resp. v jejím přilehlém okolí, a následné vyhodnocení a identifikace dřevin, které svou lokalizací a charakterem kolidují se záměrem (s vlastní výstavbou záměru či s dopravně-bezpečnostními hledisky). Konečným cílem bylo sestavit dokumentaci sloužící jako příloha žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.
 
 ■ Dendrologie | D52 VD Nové Mlýny - Bavory
investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
záměr: V rámci plnění zakázky byl zpracován doplňující podklad pro určení rozsahu dřevin, které bude nutné před zahájením dílčích staveb dálnice D52 odstranit. Dendrologický průzkum byl zaměřen pouze na dřeviny rostoucí mimo les.
 
2016
 ■ Dendrologie | Uhřiněves
investor: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
záměr: Dendrologický průzkum byl zpracován pro záměr Komplexní protipovodňová opatření v generelu Říčanského potoka na k.ú. Uhřiněves. Niva toku je zastavěná a i vlastní břehy jsou silně ovlivněné činností člověka. Jsou ruderalizované a bez zajímavějších přírodních fenoménů. Z hlediska ochrany přírody je tak pravděpodobně nejcennější vzrostlá vrba, která představuje hnízdní biotop pro dutinové ptáky.
 
2015
 ■ Dendrologie | Obchvat Mikulova
investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
záměr: V rámci plnění zakázky byl zpracován podklad pro následné určení rozsahu dřevin, které bude nutné před zahájením stavby obchvatu Mikulova odstranit. Dendrologický průzkum byl zaměřen na dřeviny rostoucí mimo les, jež jsou definované v § 3 odst. 1 písm. i) zákona č. 114/1992 Sb.; ochranu dřevin a povolování jejich kácení pak upravuje vyhláška č. 189/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb.
Potkejme se Husovická 884/4, Brno
Napište nám ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si +420 777 076 777