Potkejme se
Husovická 884/4, Brno
Napište nám
ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si
+420 777 076 777
Poptat služby

Posuzování vlivů na životní prostředí – EIA/SEA

EIA a SEA jsou zákonem definované procesy posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí a veřejné zdraví (zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, dále také „zákon EIA“).

Proces EIA

Předmětem posuzování v procesu EIA dle výše uvedeného zákona jsou:

  • Záměry uvedené v příloze č. 1, kategorii I a změny těchto záměrů, které podléhají posuzování vždy. V případě, že změny těchto záměrů nedosahují příslušné limitní hodnoty, stanoví se ve zjišťovacím řízení, zda budou podléhat posuzování.
  • Záměry/změny záměrů uvedené v příloze č. 1 spadající do kategorie II podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.
  • Záměry uvedené v příloze č. 1, které dosáhnou alespoň 25 % příslušné limitní hodnoty, nacházejí se ve zvláště chráněném území (ZCHÚ) nebo jeho ochranném pásmu (OP) (tzv. podlimitní záměry) a příslušný úřad stanoví, že budou podléhat zjišťovacímu řízení. Tyto záměry podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení. V případě změny podlimitního záměru, v jejichž důsledku záměr naplní příslušnou limitní hodnotu anebo dojde k zásahu do ZCHÚ či jeho OP a příslušný úřad stanoví, že bude podléhat zjišťovacímu řízení. Tyto změny záměru podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.
  • Stavby, zařízení, činnosti a technologie, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného podle zákona o ochraně přírody a krajiny, mohou samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (NATURA 2000) – podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení (více viz naturové posouzení).
  • Změny záměru, které by podle závazného stanoviska příslušného úřadu vydaného podle § 9a odst. 6 mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení (více viz verifikační stanovisko).
  • Části nebo etapy záměru podle § 9a odst. 5 podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.

Příslušným úřadem je Ministerstvo životního prostředí ČR či místně příslušné krajské úřady.

Dle zákona EIA je pro každý záměr tedy výstupem:

      a) ROZHODNUTÍ

  • dojde-li příslušný úřad v rámci zjišťovacího řízení k závěru, že záměr nebo jeho změna nebudou posuzovány podle zákona EIA;

      b) ZÁVAZNÉ STANOVISKO

  • pokud se jedná o záměr vždy podléhající posuzování či je posuzování podle zákona EIA požadováno na základě zjišťovacího řízení. 

Proces SEA

V případě procesu SEA se posuzují vlivy koncepce (strategie, politiky, plány nebo programy) zpracované nebo zadané orgánem veřejné správy a následně orgánem veřejné správy schvalované nebo ke schválení předkládané. Tyto koncepce vytvářejí určitý rámec pro budoucí povolení záměrů.

Co uděláme za Vás?

Na základě Vašich požadavků zajistíme jednotlivé kroky v procesu posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí. Zpracujeme Oznámení záměru podle § 6 zákona EIA jako podklad pro zjišťovací řízení i Dokumentaci EIA podle § 8 zákona EIADokumentace podle § 8 zákona EIA a oznámení předkládané podle § 6 odst. 5 věty první musí být zpracovány autorizovanou osobou dle ustanovení § 19 zákona EIA. Zajistíme předběžné projednání záměru s dotčenými subjekty podle § 15 zákona EIA a provedeme Vás celým procesem.

Zpracujeme Oznámení koncepce podle § 10c zákona EIA jako podklad pro zjišťovací řízení i Vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví podle § 10e zákona EIA.

V rámci procesu EIA/SEA zajišťujeme rovněž expertní a konzultační činnost (např. multikriteriální analýzu variant, návrhy zmírňujících opatření).

 

Kontaktujte nás          Zobrazit reference

 
Potkejme se Husovická 884/4, Brno
Napište nám ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si +420 777 076 777