Potkejme se
Husovická 884/4, Brno
Napište nám
ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si
+420 777 076 777
Poptat služby

Reference — Naturové posouzení

2019
 ■ NH | Přístaviště Hřensko
investor: Ředitelství vodních cest ČR
záměr: Jako podklad pro žádost o vydání stanoviska dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. byl zpracován Screening report vlivů záměru „Přístaviště Hřensko“ na evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000. Hodnoceným záměrem bylo přístaviště pro malá rekreační plavidla, které má vzniknout doplněním plovoucího mola ke stávajícímu dalbovému stání.
 
2019
 ■ NH | Pracoviště povrchových úprav a kataforetického lakování
investor: ZAMET, spol. s r.o.
záměr: ZAMET, spol. s r.o.: Pracoviště povrchových úprav a kataforetického lakování
Záměrem investora je modernizace stávajícího pracoviště chemické předúpravy a mokrého lakování, spočívající ve vybudování nového pracoviště povrchových úprav a kataforetického lakování v nové výrobní hale a umístění nových technologických celků.
 
2018
 ■ NH | Cyklostezka Nové Mlýny
investor: Krajský úřad Jihomoravského kraje
záměr: Cyklostezka umístěná při silnici I/52 na straně střední nádrže vodního díla Nové Mlýny
Cyklostezka je navržena pro bezpečné propojení cyklotras na severní a jižní straně VD Nové Mlýny; cílem je vést samostatnou cyklostezku (veřejnou účelovou komunikaci) mimo vozovku silnice I/52. Cyklostezka bude vedena na novém násypovém tělese navázaném na patu tělesa horní hráze směrem do Střední nádrže bez zásahu do konstrukčních vrstev hráze. Bude se jednat o zemní těleso z kamenného záhozu s urovnáním zeminou bez opěrných zídek směrem do vodní hladiny.
 
 ■ NH | Modernizace trati Litoměřice — Střekov (OV4183)
investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
záměr: Optimalizace traťového úseku Litoměřice Dolní nádraží (včetně) — Ústí nad Labem-Střekov (mimo)
Záměrem je optimalizace železniční tratě v úseku Litoměřice dolní nádraží (včetně) – Ústí nad Labem-Střekov (mimo) v prostoru vedení stávající dvoukolejné elektrifikované železniční tratě č. 503A Lysá nad Labem – Ústí nad Labem západ (úsek Litoměřice dolní nádraží – Ústí nad Labem-Střekov je součástí především nákladního koridoru Kolín – Všetaty – Ústí n. L.-Střekov – Děčín východ), která slouží kromě osobní dopravy především k přepravě těžkých nákladních vlaků.
 
2016 
 ■ NH | Koncepce rozvoje silniční sítě na území kraje Vysočina
investor: EIA Servis
záměr: „Koncepce rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina“ je koncepčním dokumentem, jehož cílem je vyhodnotit potřebnost investic a údržby na jednotlivých komunikacích ve vlastnictví kraje ve vztahu k současné i očekávané intenzitě dopravy a budoucímu rozsahu veřejné hromadné dopravy ve výhledu do roku 2050 a jejich optimalizaci a navrhnout hlavní směry rozvoje silniční sítě v majetku kraje. Dílčími cíli jsou navrhnout páteřní síť krajských silnic včetně kritérií pro její výběr jako jeden z podkladů pro čerpání dotací z nového programového období a navrhnout přeřazení komunikací ze silnic II. třídy do silnic III. třídy, případně i opačně, nebo vyřazení některých úseků ze silniční sítě ve správě kraje. Cílem naturového posouzení bylo zjistit, zda posuzovaná koncepce, resp. aktivity v koncepci obsažené či koncepce jako celek, může mít významný negativní vliv na předměty ochrany a celistvost konkrétních evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, které tvoří soustavu Natura 2000. Na základě vyhodnocení bylo konstatováno, že posuzovaná koncepce nemá významný negativní vliv na předměty ochrany a celistvost žádné lokality soustavy Natrura 2000.
 
2015
 ■ NH | Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025
investor: Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s.
záměr: V roce 2015 jsme zpracovali naturové posouzení pro koncepci Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025. Posuzovaná koncepce směřuje k předcházení vzniku odpadů, zvýšení podílu opětovně využívaných a recyklovaných odpadů a k efektivnímu a bezpečnému nakládání s odpady. Proto lze obecně konstatovat, že její naplňování bude přínosem pro životní prostředí. U většiny hodnocených cílů, opatření, nástrojů a činností byly proto identifikovány pozitivní vlivy na lokality soustavy Natura 2000, případně jsou hodnoceny jako neutrální (s nulovým vlivem). Pouze v případě menšího počtu aktivit obsažených v koncepci bylo identifikováno riziko možného negativního ovlivnění lokalit soustavy Natura 2000. Právě vzhledem k obecnosti koncepce však nebylo možné tyto vlivy v předkládaném posouzení blíže specifikovat a vyhodnotit jejich významnost. U žádné z aktivit však nebyl a priori konstatován očekávaný významný negativní vliv na předměty ochrany a celistvost lokalit soustavy Natura 2000. Vlivy konkrétních záměrů musí být posouzeny v rámci jejich přípravy v procesu dalšího posuzování dle § 45h, i zákona č. 114/1992 Sb.
 
 ■ NH | Screening report vlivů záměru dálnice D52
investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
záměr: Zpracování samostatného dokumentu Screening report vlivů záměru dálnice D52 na evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000, jako součásti podkladů, které bylo nutné pro záměr zpracovat vzhledem k novelizaci zákona č. 100/2001 Sb. zákonem č. 39/2015 Sb. Prvořadá pozornost byla věnována PO Pálava, PO Střední nádrž vodní dílo Nové Mlýny, EVL Mušovský luh, EVL Slanisko u Nesytu a EVL Lednické rybníky. Na základě tohoto Screening reportu, který byl součástí žádosti o stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., věcně a místně příslušné orgány ochrany přírody vyloučily možnost významně negativního vlivu záměru na území soustavy Natura 2000.
Potkejme se Husovická 884/4, Brno
Napište nám ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si +420 777 076 777