Potkejme se
Cejl 511/43, 602 00 Brno
Napište nám
ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si
+420 777 076 777
Poptat služby

Reference - Biologický dozor (ekodozor) staveb a záchranné transfery

2019
 ■ Biodozor | Optimalizace toku Vřesůvka
investor: Agromeli spol. s r.o.
záměr: Optimalizace vodního toku Vřesůvka
 
 ■ Biodozor | Rekonstrukce jezu ve Vsetíně
investor: Povodí Moravy, s.p.
záměr: Rekonstrukce jalové vpusti na jezu ve Vsetíně
Cílem celého projektu bylo vykonávání biologického dozoru, zajišťující nekonfliktní průběh rekonstrukce jalové vpusti na jezu ve Vsetíně tak, aby nedošlo ke zraňování a usmrcení vodních zvláště chráněných druhů živočichů (předpokládaný výskyt velkých mlžů) v přilehlém náhonu.
 
2018
 ■ Biodozor | Kácení dřevin VVT Sitka
investor: Povodí Moravy, s.p.
záměr: Při obhlídce stromů byly zjišťovány především různá poškození, především dutiny či trhliny, které by mohly sloužit jako zimoviště stromových netopýrů (především netopýra rezavého (Nyctalus noctula) a netopýrů rodu Pipistrellus), které jsou podle prováděcí vyhlášky č. 395/1992 výše uvedeného zákona řazeny mezi silně ohrožené druhy (SO).
 
 ■ Biodozor | Zvonková
investor: Jihočeský kraj
záměr: Rekonstrukce II/1634 v úseku Nová Pec – Zadní Zvonková, 3. etapa, státní hranice km 0,000 - Přední Zvonková km 3,040 a objektu SO 202 Most přes Pestřici v km 0,000
Během výkonu biologického dozoru v roce 2018 bylo při rekonstrukci objektu SO 202 Most přes Pestřici v km 0,000 během překládání toku transferováno několik jedinců pstruha obecného (Salmo trutta morpha fario) ve věkovém rozhraní 1-2 roky. Tito byli bez prodlení vypuštěni do toku nad vlastní staveniště. V průběhu výkonu biologického dozoru nebyl transferován žádný zvláště chráněný druh živočicha ani rostliny.

 ■ Biodozor | Kácení havarijních dřevin VTT Desná
investor: Povodí Moravy, s. p.
 
 ■ Biodozor | Kácení havarijních dřevin VTT Moravská Sázava
investor: Povodí Moravy, s. p.
záměr: V rámci biologického dozoru byla provedena kontrola kácených stromů. Při obhlídce stromů byly zjišťovány především různá poškození, především dutiny či trhliny, které by mohly sloužit jako zimoviště stromových netopýrů. Celkem bylo káceno 25 ks dřevin. Při kontrole a následném kácení nebyla zaznamenána přítomnost ohrožených živočichů a kácení proběhlo bez omezení.
 
2017
 ■ Biodozor | Kácení havarijních dřevin v intravilánech obcí
investor: Povodí Moravy, s. p.
záměr: Cílem celého projektu bylo vykonávání biologického dozoru autorizovanou osobou k provádění biologického hodnocení ve smyslu § 67 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., zajišťující nekonfliktní průběh realizace záměru a monitorování akce tak, aby nedošlo ke zraňování a usmrcení zvláště chráněných druhů živočichů. Kontrola proběhla den před zahájením kácení. Většinou se jednalo o silně proschlé olše, v menší míře o silně nakloněné jasany. Vzácně byly káceny břízy a javory. Při obhlídce byla zjišťována různá poškození, dutiny, trhliny, které by mohly sloužit jako zimoviště. Ve stromech označených ke kácení nebyly nalezeny žádné stopy po pobytu zimujících stromových netopýrů.
 
2015
 ■ Biodozor | Rekreační přístav Petrov
investor: Ředitelství vodních cest ČR
záměr: Realizace výstavby záměru byla od zahájení prací pod pravidelnou kontrolou biologického dohledu, tzv. ekodozoru. Naše společnost převzala biologický dozor nad stavbou v dubnu 2015. Stavbu pravidelně navštěvovala autorizovaná osoba (autorizace k provádění biologického hodnocení ve smyslu §67 podle §45i zákona), která svým odborným dohledem zajišťovala nekonfliktní průběh realizace záměru a garanci řádného provedení navržených a přijatých opatření. Pravidelná kontrola ekodozoru probíhala nejen na ploše samotného přístaviště, ale i přilehlém okolí. Jednalo se přednostně o protější břeh v dotčeném úseku Baťova kanálu, dále ploch, které byly určeny k dočasnému uložení materiálu z výkopů a ploch orné půdy, na které byl vyvezen bahnitý sediment z Baťova kanálu. Po celý průběh stavby nebyly zjištěny žádné nedostatky, práce byly prováděny podle harmonogramu stavby, ekodozor byl předem informován o zásazích, které by mohly být v konfliktu se zákonem č. 114/1992 Sb. Správce stavby, technický dozor stavby a zhotovitel stavby plnili doporučení ekodozoru a dohlíželi na včasné zasypávání kaluží a vyjetých kolejí po těžké technice, proto v prostoru nevznikly žádné vhodné podmínky pro vývoj obojživelníků.
 
 ■ Biodozor | Vodní stavby pro dokončení vltavské vodní cesty v úseku VD Hněvkovice – Týn nad Vltavou
investor: Ředitelství vodních cest ČR
záměr: Záměr představuje především realizaci dolní rejdy plavební komory VD Hněvkovice, výstavbu plavební komory u jezu Hněvkovice o užitných rozměrech 45x6 m, modernizaci jezu Hněvkovice a zajištění plavebních hloubek ve zdrži VD Kořensko v délce cca 3 000 m (prohrábky). Biologický dozor je realizován především z důvodu výskytu zvláště chráněných druhů, do jejichž biotopu realizace záměru zasahuje (zejména kriticky ohroženého druhu velevrub malířský (Unio pictorum) a silně ohroženého druhu velevrub tupý (Unio crassus), ale i dalších potenciálně dotčených druhů).
 
Potkejme se Cejl 511/43, 602 00 Brno
Napište nám ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si +420 777 076 777