Potkejme se
Husovická 884/4, Brno
Napište nám
ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si
+420 777 076 777
Poptat služby

Reference - Verifikační stanovisko

2020
Dálnice D43 v úseku Kuřim – Svitávka
investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
záměr:  Dálnice D43 v úseku Kuřim – Svitávka
Vzhledem k omezené platnosti stanoviska EIA byl investor nucen požádat o prodloužení platnosti stanoviska dle § 9a odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. a odbornou analýzou prokázat, že nedošlo ke změnám podmínek v dotčeném území nebo poznatků a metod posuzování, v jejichž důsledku by záměr mohl mít dosud neposouzené významné vlivy na životní prostředí. Pro tyto potřeby byl zpracován rozsáhlý podklad, jehož hlavním účelem bylo prověřit platnost stanoviska MŽP ČR ve vztahu k možným změnám v zájmovém území.
 
2018
 Obchvat Blučiny
investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
záměr: II/416 Blučina obchvat
Hlavním cílem záměru je vyvedení tranzitní dopravy ze zastavěného území obce a napojení nových zastavitelných území pro výrobu ve východním okraji správního území. Z hlediska platných hygienických limitů je tato tranzitní doprava v obci výrazně nadlimitní. Podklad pro verifikační stanovisko byl vypracován pro DÚR i pro DSP.
 
2015
 ■ Obchvat Mikulova – podklady pro ověřovací a verifikační závazné stanovisko
investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
záměr: Rychlostní silnice R52, stavba 5206 Perná – st. hranice ČR/Rakousko, úsek 34,550 – 38,445
Těžištěm činností zpracovaných v rámci podkladu pro tzv. ověřovací závazné stanovisko bylo zejména posouzení souladu obsahu samotného stanoviska EIA k posouzení vlivů provedení záměru dálnice D52 Pohořelice - Mikulov (Drasenhofen) na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. ze dne 13. 5. 2005 s požadavky právních předpisů, které zapracovávají směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU, a rovněž převzetí relevantních podmínek tohoto stanoviska EIA do závazného stanoviska k ověření souladu. Nad rámec tohoto však byly v rámci plnění zpracovány i další činnosti, které více či méně souvisely s dlouhou dobou uplynulou od vydání stanoviska EIA – popis aktuálních podmínek v zájmovém území s důrazem na změny proti stavu zájmového území v době zpracování Dokumentace EIA a ověření změn ochranných podmínek v zájmovém území s důrazem na území soustavy Natura 2000. Podklad pro tzv. verifikační závazné stanovisko (coherence stamp) byl zpracován v obvyklé struktuře pro žádost o verifikační závazné stanovisko, tj. stěžejními kapitolami jsou kapitoly Podklady zpracované projektantem a Podklady zpracované autorizovanou osobou. Toto oddělení však v žádném případě není striktní a celý text byl zpracován v úzké spolupráci projektanta stavby a autorizované osoby dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb.
Potkejme se Husovická 884/4, Brno
Napište nám ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si +420 777 076 777