Potkejme se
Husovická 884/4, Brno
Napište nám
ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si
+420 777 076 777
Poptat služby

Biologické průzkumy a monitoring

  • Entomologický a hydrobiologický průzkum pro stavbu „D1 – 0136 Říkovice – Přerov“

objednatel: HBH Projekt spol. s r.o.

lokalita: Říkovice – Přerov

Účelem průzkumu bylo poskytnout aktuální podklady ohledně výskytu druhů na lokalitách dotčených záměrem a vyhodnotit vliv na cílové skupiny bezobratlých. Přičemž důraz byl kladen na prokázání výskytu zvláště chráněných druhů či jinak významných bezobratlých živočichů.

  

 

  • Entomologický průzkum pro záměr I/46 Olomouc – východní tangenta

objednatel: HBH Projekt spol. s r.o.

lokalita: Olomouc

Entomologický průzkum se specializoval na zvláště chráněné druhy bezobratlých, saproxylické druhy brouků a na další významné bioindikační skupiny hmyzu (vážky, denní motýli, orthopteroidní hmyz). Cílem bylo poskytnout aktualizované poklady ohledně výskytu druhů hmyzu na lokalitách dotčených záměrem, vyhodnotit vlivy záměru na cílové skupiny bezobratlých a navrhnout soubor minimalizačních opatření.

    

 

  • Hydrobiologický průzkum malé vodní nádrže Smolenská

investor: Povodí Moravy, s.p.

lokalita: MVN Smolenská v k.ú. Jevíčko-předměstí

Pro záměr odtěžení nánosů a naplavenin ze stávající malé vodní nádrže Smolenská byl v srpnu 2016 proveden hydrobiologický průzkum s důrazem na určení dotčených zvláště chráněných druhů živočichů (dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.).

 

  

  

  • Biologický průzkum pro záměr komplexních protipovodňových opatření na Říčanském potoce

zadavatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

lokalita: k.ú. Uhříněves

Průzkumy byly zpracovány pro záměr Komplexních protipovodňových opatření v generelu Říčanského potoka. Byl proveden obecný botanický a zoologický screening území. Dotčené území Říčanského potoka a jeho břehů je z hlediska ochrany přírody jen málo cenné. Niva toku je zastavená a břehy jsou silně ovlivněné činností člověka.

  

  •  Monitoring mravenců

investor: Ředitelství vodních cest ČR

lokalita: Děčín, Prostřední Žleb

Monitoring mravenců byl zaměřen na mravence rodu Myrmica jakožto hostitele myrmekofilních modrásků rodu Phengaris. Monitorovaná byla kvalitativní skladba a abundace hnízd mravenců na lučních lokalitách stávajících modráskových luk a na dalších potenciálně vhodných plochách. Pro průzkum bylo využito základních myrmekologických metod spočívajících ve vyhledávání hnízd mravenců a ve sběru volně běhajících jedinců, byl prováděn smyk a oklep vegetace, prosev hrabanky, bylo také využito odchytových pastí na mravence.

  

 

  • Biologické průzkumy v Dubnici

investor: Povodí Ohře, státní podnik

lokalita: Dubnice, okres Česká Lípa

Provedené průzkumy v Dubnici sloužily jako podklad pro zpracování Dokumentace EIA pro záměr Suchá nádrž Dubnice – Ještědský potok. Cílem záměru je realizovat opatření na zvýšení protipovodňové ochrany sídel v povodí Ploučnice. Vlastní stavba má charakter suchého poldru na Ještědském potoce východně od obce Dubnice. V zájmovém území byl proveden botanický, hydrobiologický, ichtyologický, ornitologický, entomologický a batrachologický průzkum.

    

    

    

    

 

 

 

Potkejme se Husovická 884/4, Brno
Napište nám ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si +420 777 076 777