Potkejme se
Husovická 884/4, Brno
Napište nám
ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si
+420 777 076 777
Poptat služby

Naturové posouzení

  • Naturové posouzení Koncepce rozvoje silniční sítě na území kraje Vysočina

předkladatel: Kraj Vysočina

objednatel: EIA Servis

lokalita: kraj Vysočina

„Koncepce rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina“ je koncepčním dokumentem, jehož cílem je vyhodnotit potřebnost investic a údržby na jednotlivých komunikacích ve vlastnictví kraje ve vztahu k současné i očekávané intenzitě dopravy a budoucímu rozsahu veřejné hromadné dopravy ve výhledu do roku 2050 a jejich optimalizaci a navrhnout hlavní směry rozvoje silniční sítě v majetku kraje. Dílčími cíli jsou navrhnout páteřní síť krajských silnic včetně kritérií pro její výběr jako jeden z podkladů pro čerpání dotací z nového programového období a navrhnout přeřazení komunikací ze silnic II. třídy do silnic III. třídy, případně i opačně, nebo vyřazení některých úseků ze silniční sítě ve správě kraje. Cílem naturového posouzení bylo zjistit, zda posuzovaná koncepce, resp. aktivity v koncepci obsažené či koncepce jako celek, může mít významný negativní vliv na předměty ochrany a celistvost konkrétních evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, které tvoří soustavu Natura 2000. Na základě vyhodnocení bylo konstatováno, že posuzovaná koncepce nemá významný negativní vliv na předměty ochrany a celistvost žádné lokality soustavy Natrura 2000.

 

 

Potkejme se Husovická 884/4, Brno
Napište nám ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si +420 777 076 777