Potkejme se
Husovická 884/4, Brno
Napište nám
ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si
+420 777 076 777
Poptat služby

Renata Eremiášová

Vystudovala zahradnickou fakultu Mendelovy univerzity v Lednici na Moravě. Po ukončení studia pracovala 3 roky jako samostatný výzkumný pracovník v oblasti pedologie ve Výzkumném ústavu meliorací a ochrany půdy. V dalších letech působila na Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, kde se zabývala obecnou ochranou přírody a krajiny, zpracovávala podklady pro posuzování vlivu záměru na krajinný ráz, věnovala se vegetačnímu mapování, hodnocení stavu nadregionálních biocenter a mapování biotopů soustavy NATURA 2000. Po roce 2006 byla zaměstnána na brněnské pobočce Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví. Zde se věnovala výzkumné činnosti v oblasti změn v krajině a jejich dopadu na biodiverzitu, fytocenologickému hodnocení biotopů a návrhům managementu lokalit zařazených do soustavy NATURA 2000.

Od roku 2013 pracovala jako podnikový ekolog ve významné strojírenské firmě, kde se mimo jiné, podílela na zlepšování systému environmentálního managementu ISO 14001.

Potkejme se Husovická 884/4, Brno
Napište nám ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si +420 777 076 777